Veřená zakázka

SpMO 17755/2023-6624 Odvoz a odstraňování ostatního odpadu VC Litoměřice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem této dohody je převzetí dohodnutých druhů odpadů, jejich třídění, vážení, naložení a odvoz těchto odpadů. V případě požadavku odpovědné osoby objednatele je poskytovatel povinen přistavit velkoobjemový kontejner do prostoru objednatele. Dohodnutými odpady u VÚ 6624 Bechyně – VC Litoměřice určenými k odvozu a likvidaci se rozumí: Kód odpadu Název odpadu dle vyhlášky č.381/2001 Sb. Předpokládané množství v tunách 19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé tuky a oleje (+ voda z oplachu) 100 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 1 Požadujeme k doložení: - Podepsaný návrh smlouvy, včetně cenové nabídky, které jsou k dispozici ve formě přílohy výběrového řízení. - Výpis z obchodního rejstříku (ŽL). - Platné udělení Souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vydaném Krajským úřadem . - Předložení seznamu odpadů uvedených ve schváleném Provozním řádu ostatních odpadů (který je nedílnou součástí uděleného Souhlasu), ze kterého bude patrné, že k odstraňování námi požadovaných jednotlivých druhů odpadů má firma oprávnění. - Je nutné ve smlouvě uvést identifikační číslo provozovny, kde jsou odpady dále zpracovávány k dalšímu využití nebo odstraňovány. Podáním nabídky firma souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy. Vítězná firma musí mít na daňovém portálu ministerstva financí zveřejněný platný bankovní účet, na který bude prováděna bezhotovostní platba. Stížnost z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem pří vyhodnocování veřejných zakázek musí být doručena do 3 pracovních dnů, které se počítají od dne vyhlášení veřejné zakázky, a do 3 pracovních dnů, které se počítají od dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Zadávající si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek, zrušit zadávací postup až do okamžiku uzavření smlouvy nevrátit účastníkům podané nabídky, obdržené v rámci zadávacího postupu a neposkytnout náhrady nákladů, které dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletní dodávky při dodržení požadavků výběrového řízení. ŘÁDNĚ PŘEKONTROLUJTE SPRÁVNOST VÝPOČTŮ A IDENTICKOU HODNOTU nabídky a návrhu smlouvy. Jste-li zaměstnavatelem zaměstnávajícím vice jak 50% osob se zdravotním postižením a máte oprávnění poskytovat náhradní plnění, prosíme Vás o rezervaci tohoto plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.03.2023