Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Soubor 4 st.-Doplnění závor na přejezdech „v km 4,018(P3121) trati Hr.Kr.-Turnov“ „v km 29,073(P5217) trati Hr. Kr.-Jaroměř“ „v km 44,176(P4458) trati Chlumec n. C.-Trutnov“ „v km 34,515(P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín-Nymburk město


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Do Názvu se z kapacitních důvodů dané buňky nevešel celý název veřejné zakázky, proto byl název zkrácen a celý název uvádíme zde:
Soubor 4 staveb
A. „Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121) trati Hradec Králové – Turnov“
B. „Doplnění závor na přejezdu v km 29,073 (P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“
C. „Doplnění závor na přejezdu v km 44,176 (P4458) trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“
D. „Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 (P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – Nymburk město“

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností.

A. Předmětem stavby „Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121) trati Hradec Králové – Turnov“ je doplnění zabezpečení železničního přejezdu PZS 3SBI stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení reléového typu s elektronickými doplňky typu PZZ-RE bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Bude provedena nová kabelizace, rekonstrukce a doplnění vnitřní část PZZ, doplnění a upravení diagnostiky PZZ a jeho ovládacích a kontrolních prvků, úprava přístupu na nástupiště zastávky, zřízení napájecí zásuvky pro mobilní náhradní zdroj a nové přípojky.

B. Předmětem stavby „Doplnění závor na přejezdu v km 29,073 (P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“ je doplnění zabezpečení železničního přejezdu PZS 3SBI stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení reléového typu s elektronickými doplňky typu AŽD 71 bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Bude provedena nová kabelizace, rekonstrukce a doplnění vnitřní část PZZ, doplnění a upravení diagnostiky PZZ a jeho ovládacích a kontrolních prvků, úprava bezbariérového přístupu na zastávku, zřízení napájecí zásuvky pro mobilní náhradní zdroj a nové přípojky.

C. Předmětem stavby „Doplnění závor na přejezdu v km 44,176 (P4458) trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ je doplnění zabezpečení železničního přejezdu PZS 3SBI bez závor typu EA-V za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovací zařízením 3. kategorie PZS 3ZBI se závorami dle ČSN 34 2650 ed.2. Bude provedena nová kabelizace, úprava technologie, úprava přístupu na nástupiště zastávky, zřízení nové přípojky a přívodky pro napojení náhradního zdroje elektrické energie.

D. Předmětem stavby „Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 (P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – Nymburk město“ je doplnění zabezpečení železničních přejezdů stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor typu VÚD za nové přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Bude provedena nová kabelizace, umístění nových technologického objektů, zřízení počítačů náprav, nahrazení jednofázové přípojky na třífázovou.


Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006).

Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňující vliv stavby na životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů stavební části (SO) a technologické části (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou zjednodušenou dokumentaci. Součástí projektových prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě. Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.

Zhotovení souboru staveb bude provedeno v souladu se zjednodušenou dokumentací zpracovanou pro jednotlivé stavby.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 17.03.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.