Veřená zakázka

Soub. staveb.: A. PZS(P4240) km 43,490 Št.-Han.; B. PZS(P4241) km 44,526 Št.-Han; C. PZS(P4266) km 2,411, (P4268) km 3,340 a (P4271) km 4,806 Han.-Mik; D. PZS(P4280) km 11,128 Han.-Mik; E. PZS(P4283) km 15,290 Han.-Mik; F. PZS(P4286) km 18,193 Han.-Mik

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Do názvu nebylo, z kapacitních důvodů dané buňky, možné vepsat celý název veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu byl název zkrácen a celá název uvádíme zde:
Soubor staveb:
A. „Doplnění závor na PZS (P4240) v km 43,490 TÚ Šternberk – Hanušovice“
B. „Doplnění závor na PZS (P4241) v km 44,526 TÚ Šternberk – Hanušovice“
C. „Doplnění závor na PZS (P4266) v km 2,411, (P4268) v km 3,340 a (P4271) v km 4,806 TÚ Hanušovice – Mikulovice“
D. „Doplnění závor na PZS (P4280) v km 11,128 TÚ Hanušovice – Mikulovice“
E. „Doplnění závor na PZS (P4283) v km 15,290 TÚ Hanušovice – Mikulovice
F. „Doplnění závor na PZS (P4286) v km 18,193 TÚ Hanušovice – Mikulovice“
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností.
A. „Doplnění závor na PZS (P4240) v km 43,490 TÚ Šternberk – Hanušovice“
Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bude doplněno o závory na PZS 3. kategorie typu 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Vnitřní výstroj doplněného PZS se umístí do nového reléového domku. Doplněné PZS bude napájeno elektrickou energií z rekonstruované stávající přípojky NN. Na 5-ti kolejném železničním přejezdu bude vybudována jednostranná komunikace pro pěší s bezbariérovým napojením na chodníky ulice Lidická.
B. „Doplnění závor na PZS (P4241) v km 44,526 TÚ Šternberk – Hanušovice“
Náhrada přejezdového zabezpečovací zařízení světelného bez závor novým PZS se závorami, 3. kategorie typu 3ZNI dle ČSN 34 2650 ed.2. Vnitřní výstroj nově navrženého PZS se umístí do nového reléového domku, který se umístí poblíž přejezdu. Úprava napájení nové technologie PZS, pohonů závor a elektroinstalace RD bude provedena ze stávající přípojky NN. Na 2 kolejném železničním přejezdu bude vybudována jednostranná komunikace pro pěší s bezbariérovým napojením na chodníky ulice Žerotínova.
C. „Doplnění závor na PZS (P4266) v km 2,411, (P4268) v km 3,340 a (P4271)
v km 4,806 TÚ Hanušovice – Mikulovice“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude na železničních přejezdech P4266, P4268 a P4271 doplněno o závory na PZS 3. kategorie, typu 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2. U přejezdů P4266 a P4271 dojde k navýšení rezervovaného příkonu stávající přípojky NN. PZS P4268 bude napájen z rekonstruovaného rozvodu NN realizovaného v rámci investiční akce „Rekonstrukce zastávky Potůčník“.
D. „Doplnění závor na PZS (P4280) v km 11,128 TÚ Hanušovice – Mikulovice“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bude doplněno o závory na PZS 3. kategorie, typu 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2. Vnitřní výstroj PZS se umístí do nového zatepleného betonového reléového domku. Pro volnost přibližovacích úseků budou upraveny a využity stávající počítače náprav. Dojde k navýšení rezervovaného příkonu stávající přípojky NN.
E. „Doplnění závor na PZS (P4283) v km 15,290 TÚ Hanušovice – Mikulovice“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bude doplněno o závory na PZS 3. kategorie, typu 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2. Vnitřní výstroj PZS se umístí do nového zatepleného betonového reléového domku. Dojde k navýšení rezervovaného příkonu stávající přípojky NN.
F. „Doplnění závor na PZS (P4286) v km 18,193 TÚ Hanušovice – Mikulovice“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bude doplněno o závory na PZS 3. kategorie, typu 3ZNI dle ČSN 34 2650 ed.2. Vnitřní výstroj PZS se umístí do nového zatepleného betonového reléového domku. Úprava napájení PZS z NN rozvodů ŽST Ostružná.
Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006).
Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňující vliv stavby na životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů stavební části (SO) a technologické části (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou zjednodušenou dokumentaci. Součástí projektových prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě. Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.
Zhotovení souboru staveb bude provedeno v souladu se zjednodušenou dokumentací zpracovanou pro jednotlivé stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.04.2021