Veřená zakázka

SKATEPARK v Novém Městě nad Metují - PD a realizace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce Klasifikace předmětu zakázky: 45000000-7 Stavební práce Popis předmětu veřejné zakázky: Předmět plnění veřejné zakázky: Stávající stav: Jedná se o stávající venkovní skatepark v Novém Městě nad Metují. Povrch plochy hřiště je asfaltový. Na asfaltové ploše jsou umístěny stávající překážky skateparku. Tyto prvky budou odstraněny v rámci činnosti Technických služeb města Nové Město nad Metují. Odstranění prvků a jejich likvidace s odvozem a uložením na skládku není předmětem tohoto zadávacího řízení. Rozměry nového hřiště: 19,5 x 30 m (585 m2). Zpracování projektové dokumentace za účelem zajištění příslušného povolení dle aktuálně platné legislativy a následná realizace nového skateparku. Rekonstrukce stávajícího skateparku bude spočívat v provedení nového povrchu z betonu (železobetonová deska tl. min. 16 cm, beton tř. C25/30 leštěný), který bude položen na stávající asfaltový povrch v celém rozsahu. Předpokládané technické řešení s nabetonováním desky na stávající asfalt musí řešit výškové navázání na okolní terén a způsob odvodnění do navazujících zelených ploch. Dále pak v umístění nových překážek určených pro skateboardy a pro kola BMX a MTB. Prostor bude rozdělen podélně na 2 části tak, aby rozvržení hřiště bylo navrženo s využitím plochy 50 % pro skateboardy a 50 % pro kola BMX a MTB. Část hřiště pro skateboardy bude tvořena z železobetonových překážek. Druhá část, určená pro kola, bude tvořena z montovaných překážek ze dřeva či dřevoplastu, překážky budou instalovány na železných konstrukcích. Konstrukce bude povrchově upravena žárovým zinkováním. Bližší informace k záměru jsou uvedeny v technické specifikaci - příloha č. 6 této zadávací dokumentace. Hřiště pro skateboardy a pro kola BMX a MTB bude tvořit jeden funkční celek. Tvar, rozměry, technické provedení a rozměry překážek na ploše skateparku musí splňovat bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974 Skateparky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. Shoda výrobku s touto normou bude dle § 6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzováním shody doložena prohlášením o shodě a certifikátem (např. TÜV). Součástí dodávky bude návrh provozního řádu. Zpracování PD bude průběžně konzultováno se zástupci Odboru majetku města. V rámci nabídky nebude naceňován mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.). Předmět plnění veřejné zakázky je rovněž vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu zadávací dokumentace Místo plnění veřejné zakázky: p.p.č. 566 dle KN k.ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha p.p.č. 569/1 dle KN k.ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa plnění se koná dne 20.3.2024 od 10.00 hodin. Sraz účastníků před hlavním vstupem budovy ZŠ Malecí budova čp. 1000 v ul. Školní v Novém Městě nad Metují. Přístup na staveniště: Stávající skatepark je přístupný po pozemcích ve vlastnictví zadavatele. Staveniště bude přístupné po místní komunikaci v ul. 28. října bočním vjezdem do ZŠ Malecí, dále pak po panelové účelové komunikaci na p.p.č. 561/1 v k.ú. Nové Město nad Metují (ZŠ Malecí) a dále pak přes stávající hřiště s umělým travním povrchem. Část povrchu stávajícího hřiště s umělým travním povrchem, který bude dotčen provozem stavby, bude nutné před zahájením realizace dočasně smotat a po dokončení stavby navrátit do původního stavu. Do cenové nabídky musí uchazeč předložit návrh situace rozmístění prvků (částečně pro kola a částečně pro skateboardy) v ploše včetně popisu. Celková situace návrhu bude předložena v měřítku 1:250. Dále budou předloženy 2 nadhledové vizualizace, pohledy a řezy. Uvedené podklady budou předmětem hodnocení. Uchazeč může do nabídky předložit několik variant řešení. Všechna řešení budou zpracována do situace a vizualizace, budou obsahovat popis a položkový rozpočet na realizaci akce. Každá varianta řešení bude posuzována samostatně. Nabídka, která nebude obsahovat návrh řešení bude shledána jako neúplná.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.04.2024