Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – úprava zeleně v areálu školy“ , včetně výkonu autorského dozoru-podruhé

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek a dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro stavbu „Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – úprava zeleně v areálu školy - podruhé“.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků, studií a měření nutných pro získání stavebního povolení.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci, sepsání žádosti o vydání společného povolení. Projektová dokumentace tak bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PD, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů
a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení, včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Dokladová část bude dále obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru projektanta podle § 152 odst.
4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací zhotovitelem projektové dokumentace.

CPV 71200000-0 Architektonické a související služby

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.03.2024