Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Silnice III/49711: Zlámanec


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je statické zajištění stávající silnice III/49711 a navazujících svahů. Začátek řešeného úseku je na začátku obce Zlámanec, konec je před mostem ev.č. 49711-1. Celková délka řešeného úseku je 191 m. Stavební úpravy předmětného úseku komunikace zahrnují úpravy situování části silnice, zvětšení směrového oblouku s rozšířením každého jízdního pruhu na kat. MO 7/40 (šířka zpevněné části vozovky je 6,0 m). Taktéž dojde k výškové úpravě nivelety, a to snížením vrcholového oblouku, což umožní zvýšení návrhové rychlosti úseku na 40 km/hod. Komunikace bude v těchto místech zajištěna opěrnou pilotovou zdí s betonovou převázkou v délce 62 m. Konstrukce je tvořená jednou řadou pilot o průměru 245 mm a délky 5,0 m v osové rozteči 1,0 m. Svah nad niveletou komunikace vlevo bude zajištěn zárubní pilotovou zdí v délce 56 m se stabilizací zbývající části svahu v místě napojení polní cesty. Konstrukce je tvořená jednou řadou pilot o průměru 600 mm a délky 8,0 m v osové rozteči 2,0 m. V celé délce úpravy dojde k výměně celé konstrukce vozovky. Vozovka bude v úseku levostranného oblouku odvodněna přes nezpevněnou krajnici do rigolu podél paty zárubní zdi zaústěného do vtokové jímky propustku DN 600 mm odvádějícího vody přes stávající skluz do Zlámaneckého potoka. Ve zbývajícím úseku bude vozovka odvodněna pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající dešťové kanalizace, neboť vozovka v tomto úseku bude ohraničena oboustrannými betonovými obrubami. Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení polní cesty, sjezdů k nemovitostem a plochy před kulturním domem, přeložky kanalizace, nadzemního vedení NN, veřejného osvětlení a stavební úpravy vodovodní přípojky, sdělovacího vedení CETIN a plynovodu. Součástí projektu je také náhradní výsadba a řešení svislého dopravního značení. Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách šířky vozovky se zachováním provozu řízeným světelným signalizačním zařízením. Obec Zlámanec bude souběžně se stavebními pracemi souvisejícími se statickým zajištěním silničního tělesa provádět statické zajištění svahu nad polní cestou vč. pilotové stěny a přitěžovací lavice.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 13.02.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 02.03.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.