Veřená zakázka

Servisní údržba a oprava technologie skladu PHM

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50500000-0 - Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Servisní údržba a oprava technologie skladu PHM" pro VÚ 6624 Olomouc dále specifikované v zadání této VZMR. Požadované druhy služby jsou uvedeny v příloze návrhu smlouvy. Služba - "Servisní údržba a oprava technologie skladu PHM" bude provedena v období od účinnosti smlouvy do 31.5.2021. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy viz. příloha č. 1, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovné vložení do el. nástroje jako součást nabídky (ve formátu pdf i v původním formátu souboru). Součástí návrhu smlouvy je příloha "Cenová kalkulace výkonů", zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech a poté vypočtenou výslednou cenu za danou službu této veřejné zakázky zadejte přesně bez zaokrouhlování do el. nástroje jako nabídku. Zadavatel požaduje přiložit následující kvalifikační dokumenty (nejlépe ve formátu pdf): a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, ne starší 3 měsíců; b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců; c) Čestné prohlášení k základní způsobilosti, ne starší 3 měsíců; d) Doklad o pojištění na případné škody na majetku zákazníka; e) Oprávnění výrobce pro revize protiexplosivních pojistek Adast a Ochranné systémy; f) Oprávnění pro kontrolu účinnosti odsávání par výdejních stojanů; g) Oprávnění pro servisní kontroly ASF Thomas; h) Oprávnění provádět servis technologie Adast; i) Oprávnění pro provádění zkoušek těsnosti; j) Oprávnění pro kalibrace, opravy a montáž měřidel; k) Oprávnění a osvědčení vydaného SOTD AČR pro opravy, montáže a revize elektrických zařízení; l) Povolení nakládání s nebezpečným odpadem pro Olomoucký kraj. Součástí nabídky budou také přílohy prokazující kvalifikaci uchazeče. Nedoložení kvalifikace ani po opětovné výzvě bude ze strany zadavatele bráno jako nesplnění základních předpokladů a tato nabídka bude vyřazena před hodnocením nabídek. Uchazeč nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení automaticky souhlasí se všemi vypsanými podmínkami tohoto výběrového řízení. Nabídková cena bude zadavatelem považována za nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče s poskytnutím služby. Řádně zkontrolujte cenu zadanou do el. nástroje. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletního rozsahu zakázky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 30 pracovních dnů od lhůty pro ukončení podání nabídky. Po vyhlášení výsledku výběrového řízení běží lhůta 3 pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.04.2021