Veřená zakázka

Sanace opěrné zdi a MK ulice Na Výšině

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
45213310-9 - Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě,
45223500-1 - Železobetonové konstrukce,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „Sanace opěrné zdi a MK ulice Na Výšině“.
Stavba řeší nevyhovující technický stav opěrné zdi v místě zástavby rodinných domů ulice Na výšině pro zajištění stability tělesa místní komunikace. V řešeném území se nachází dvě opěrné zdi. Opěrná zeď OP1 zajišťuje stabilitu svahu a místní komunikace a opěrná zeď OP2 zajišťuje stabilitu tělesa komunikace samotného sjezdu k RD. Beton na líci OP1 a OP2 je silně potrhaný, rozrušen a zdegenerován do tl. cca 50 mm. Dále dochází k masivním průsakům vody na líci opěrné zdi. Založení je v jílovitém podloží a hloubka založení je nedostatečná. V horní hraně obou zdí je připevněno ocelové zábradlí, které také vykazuje silnou korozi a uhnívání sloupků i pletiva.
Část místní komunikace, která slouží k zajištění přístupu a příjezdu k rodinným domům, se nachází pod úrovní MK ul. Na Výšině. Povrch komunikace je narušen trhlinami, výtluky a porušenými konstrukčními vrstvami.
Stávající odvodnění této komunikace a opěrných stěn je pomocí betonových žlabů, které se nacházejí na patě opěrných stěn. Odvodňovací žlaby jsou zanešené vegetací s nedostatečným spádem a jsou zaústěny do uličních vpustí, které jsou napojeny na drenážní systém a v současnosti svedeny do jednotné kanalizace.
V rámci stavby bude řešena i přeložka nevyhovujícího vodovodního potrubí zásobující vodou řadové domy v místě stavby. V tomto bude proveden nový vodovodní řad tvaru T, který bude zásobovat pitnou vodou dva stávající bloky řadových domů pod opěrnou zdí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.03.2021