Veřená zakázka

ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV LIBEŇ - 2. VÝZVA

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232421-9 - Čistírny odpadních vod
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce na projektu rozšíření a intenzifikace ČOV v Libni. Stavba Rozšíření a intenzifikace ČOV Libeň - 2. výzva se nachází v oploceném areálu stávající čistírny, na jihovýchodním okraji obce Libeň, na pravém břehu toku Libeňský potok.
Jedná se o pozemek stávající ČOV Libeň a jeho těsného okolí, ve vlastnictví obce Libeň. Na pozemku je v současné době umístěn nadzemní i podzemní objekt čistírny odpadních vod a zpevněná a nezpevněná plocha areálu ČOV. V místě plánovaného rozšíření čistírny odpadních vod je pozemek tvořen travnatou plochou.
Ze sítí technické infrastruktury se v zájmové lokalitě nacházejí pouze vodovod, stávající splašková kanalizace a silové kabely NN, VN.
Jedná se o areál ČOV, který je využíván pouze pro vlastní provoz čistírny odpadních vod, s k tomu účelu umístěnými objekty.
Jedná se o změnu stávající stavby ČOV Libeň, spočívající v jejím zkapacitnění a intenzifikaci bez přerušení provozu. Stávající mechanicko-biologická ČOV byla vybudována v roce 2008 o původní kapacitě 700 EO. Kapacita současné čistírny již nedostačuje reálným potřebám obce, kdy je omezenou kapacitou ČOV blokován rozvoj obce Libeň. Stávající objekt čistírny je ve stavebním i technickém stavu, odpovídajícímu stáří stavby, po drobných úpravách bude dále plně využitelný.
Intenzifikace stávající mechanicko – biologické čistírny odpadních vod s aerobní stabilizací kalu o kapacitě 700 EO je navrženo na výhledovou kapacitu 1250 EO. Stavba bude sloužit k odpovídající likvidaci splaškových odpadních vod z jednotlivých napojených nemovitostí v obci Libeň. Vyčištěná voda bude odváděna stávajícím výústním objektem do toku Libeňský potok.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.08.2022