Veřená zakázka

Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci vodního režimu EVL Kochánovických rybníků a PR Maršálka, vytvoření nových, nejen mokřadních a vodních, biotopů (tůně, plazníky, kamenné zídky), posílení funkce současných biotopů (obnovení tůní) a zajištění stabilizace majetku ČR, ve správě AOPK. V projektu je řešena na obou lokalitách náprava nevyhovujícího stavu chráněné lokality, způsobená především realizací meliorací resp. odvodněním lokalit v druhé polovině min. století a úpravou koryt příslušných vodních toků. V důsledku odvodnění došlo k poklesu spodní vody v přilehlé nivě a navazujícím mokřadním území. Problémem v obou lokalitách je tak v důsledku pokles hladiny spodní vody a tím změna, resp. úbytek stanovišť pro zájmové, cílové, druhy ochrany přírody a krajiny. V případě EVL Kochánoviské rybníky se jedná o kuňku ohnivou (Bombina bombina) a čolka velkého (Triturus cristatus), předměty ochrany EVL. V případě EVL Maršálka pak o vrkoče Geyerova (vertigo geyeri), předmět ochrany EVL. Plánovaná opatření na korytech vodních toků, změna vodního režimu odstraněním nebo znefunkčněním drenážního systému, hloubení či obnova tůní, odstranění nežádoucích porostů (dřeviny, křoviny, invazní druhy), jejich nahrazení porosty novými, druhově vhodnými, realizace dalších doplňkových prvků (zimoviště, shlukoviště ve formě plazníků, kamenné zídky apod.) vychází z potřeb cílových druhům EVL a je v souladu s příslušnými souhrny doporučených opatření pro EVL i plány péče maloplošně chráněných území případně plánem péče CHKO Železné hory. Zvýšením heterogenity území, odstraněním invazních druhů a iniciací vhodných managementových opatření dojde v uvedených lokalitách nejen ke změně vodního režimu ale i k posílení biodiverzity a vzhledem k rozšíření nabídky biotopů i početnosti cílových druhů (např. obojživelníků)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.03.2022