Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu 0135-3 u Kyjic - TDS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) na výše uvedené akci v rozsahu od účinnosti smlouvy až do předání díla bezu vad a nedodělků a kolaudace stavby. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce mostu ev. č. 0135-3 Kyjice. Most je mi-moúrovňovým křížením silnic III/0135 a I/13 mezi obcemi Vrskmaň a Vysoká Pec, kdy je silnice III/0135 převáděna přes silnici I/13. Most ev. č. 0135-3 se nachází v extravilánu mezi obcemi Vrskmaň a Vysoká Pec. Sil-nice I/13 vede v místě mostu v zářezu hlubokém cca 4-5 m, komunikace III/0135 vede na násypu výšky cca 3-4 m. Klasifikační stupeň mostu je V-špatný pro nosnou konstrukci a VI-velmi špatný pro spodní stavbu. V současné době se před mostem a za mostem budují (nebo jsou již vybudovány) ok-ružní křižovatky, na které bude napojený nově budovaný „Průmyslový park Jirkov, Chomutov – Jirkov u I/13“. Napojení průmyslového parku na silnici III/0135 zvýší inten-zitu dopravy na mostě. V zájmovém územní se nacházejí tyto inženýrské sítě: ● Vodovod SčVK ● Nepoužívaný sdělovací kabel Povodí Ohře ● Středová kanalizace silnice I/13 pod mostem a podélné trativody podél silnice I/13 Niveleta silnice III/0135 je mírně upravena s ohledem na návrh opravy mostu. Vyrovná-ní nivelety je provedeno v minimálním nutném rozsahu tak, aby vozovka na mostě ply-nule navazovala na vozovku na koncích úpravy. Je navrženo odstranění stávající konstrukce mostu a jeho nahrazení novou mostní kon-strukcí, která bude splňovat všechny požadavky dané platnými normami a předpisy. Nový most je navržen pro kategorii komunikace S11,5/70 tak, aby navazoval na její při-lehlé části (zachování stávajícího stavu). Na mostě se vlevo a vpravo nacházejí nouzo-vé chodníky š. 750 mm. Na mostě ani v jeho okolí není umístěna žádná technologie ani zařízení s výjimkou nové silniční meteorologické stanice, která bude zřízena v rámci SO 201. Na základě IGP byla konstrukce zařazena do 2. geotechnické kategorie a bylo doporu-čeno hlubinné založení mostu. Pod stávajícími násypy v místě opěr a v hloubkové úrov-ni 1,4 – 1,8 m pod terénem komunikace I/13 se nachází neogenní sedimenty (F7 MV). Až do hloubek 10-12 m pod úrovní terénu bylo ověřeno prostředí jílů charakteru velmi až mírně zvětralých jílovců s pevností max. R5 dle ČSN P 73 1005. Před zahájením bouracích prací bude zřízeno ochranné bednění pod mostem, které za-jistí během bouracích prací nosné konstrukce bezpečný provoz na silnici I/13. Dále bu-de před zahájením bouracích prací provedena přeložka vodovodu SčVK – viz SO 341. Bourací práce budou probíhat v jedné fázi. Nosná konstrukce bude postupně rozdělena na jednotlivé prefabrikované nosníky, které budou sneseny pomocí jeřábové techniky mimo vozovku silnice I/13. Následně budou nosíky rozřezány tak, aby byl možný jejich odvoz na skládku. Nosníky musí být snášeny symetricky tak, aby nedošlo k nesymetrickému zatížení me-zilehlých pilířů. Stávající konstrukce bude nahrazena novou jednopolovou spřaženou ocelobetonovou mostní konstrukcí uloženou na železobetonových opěrách. Spodní stavbu budou tvořit monolitické železobetonové krabicové opěry. Mostní konstrukce je navržena tak, aby umožňovala výhledové prodloužení připojovacího a odpojovacího pruhu na přemosťo-vané silnici I/13. Komunikace na mostě a předpolích je navržena ve střechovitém příčném spádu 2.5 % a její niveleta odpovídá stávajícímu stavu s drobnou úpravou vyplývající z uspořádání nové konstrukce. Na celé délce úpravy bude vyměněna celá skladba stávající vozovky za novou konstrukci. Na konci úpravy vozovka navazuje na stávající stav. S ohledem na charakter stavby se předpokládá, že přístup na staveniště bude zajištěn po trase stávající silnice III/0135. Přístup na stavbu je možný v obou směrech. Přístup do prostoru pod mostem je možný po silnici I/13. Stavba není podmíněna žádnou investicí. Podle projednání a vyjádření správců sítí musí být stavba koordinována s těmito investicemi: ● V současné době se před mostem a za mostem budují okružní křižovatky, na které bude napojený nově budovaný „Průmyslový park Jirkov, Chomutov – Jirkov u I/13“. ● Výstavba plynovodu Gazela – most ev. č. 0135-3 má během výstavby plynovodu sloužit pro zásobování stavebním materiálem ● Oprava povrchu silnice I/13 ve směru na Chomutov – vzhledem k vedení objízdné trasy po silnici I/13 nelze tyto investice provádět souběžně. Nabídka bude obsahovat veškeré náklady související s výkonem TDS na akci (stavební práce) „Rekonstrukce mostu 0135-3 u Kyjic“. Předpokládaná hodnota díla (stavebních prací) dle kontrolního rozpočtu projektanta činí 52 982 792,75 Kč bez DPH. Zpracovatelem projektové dokumentace je Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Národní 984/15, Praha 1, IČO: 48588733. Projektovou dokumentaci lze dohledat na profilu za-davatele: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj, systémové číslo P22 V00214846. Rozsah výkonu TDS je obsahem závazného textu smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.05.2022