Veřená zakázka

Rekonstrukce areálu KOH IV. etapa (PD)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též "VZ") je zpracování a dodání projektové dokumentace k provedení rekonstrukce části budovy nacházející se na pozemku p. č. st. 119 v k. ú. Mariánské Radčice (dále též „PD“). PD bude zpracována v dostatečné kvalitě, aby mohla být způsobilým podkladem pro zadání veřejné zakázky na dodávky a stavební práce, a zároveň podkladem k podání návrhu na vydání stavebního povolení a povolení změny užívání stavby, aby tato stavba mohla být po provedení rekonstrukce užívána jako administrativní budova. Součástí předmětu plnění VZ je rovněž zpracování případných souvisejících projekčních prací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je výkon autorského dozoru dodavatele kontrolující soulad následně prováděné rekonstrukce budovy s PD ve smyslu § 152 zákona 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský dozor bude prováděn vždy na výzvu Zadavatele v předpokládaném rozsahu 10 kontrol. V rámci výkonu autorského dozoru se dodavatel ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. O uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby podle PD bude Zadavatel dodavatele informovat. K výkonu činnosti autorského dozoru bude dodavatel vyzván Zadavatelem nejméně 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel je povinen provádět autorský dozor v době Zadavatelem stanovené, byl-li k němu včas vyzván. Autorský dozor bude dodavatelem prováděn po celou dobu realizace rekonstrukce budovy podle PD, jejíž zpracování je předmětem této VZ, až do okamžiku zahájení užívání budovy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.01.2022