Veřená zakázka

Realizace fotovoltaické elektrárny metodou Design&Build pro 2 budovy AOPK ČR

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení
Popis:

Veřejná zakázka je zadávána metodou Design & Build, při níž je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace přenesena zcela na zhotovitele. Zadavatel v rámci této metody stanoví věcné požadavky na výkon a funkci projektu. Předmětem veřejné zakázky je provedení projekční a inženýrské činnosti, dodávky technologie a stavebních prací spočívajících v realizaci celého díla „Instalace fotovoltaické elektrárny formou Design&Build pro 2 budovy AOPK ČR“ v Brně a Blansku. Realizací díla se rozumí: 1) V první fázi zpracování projektové dokumentace v takových stupních projektové dokumentace a kvalitě, která je vyžadována pro jednotlivé FVE a umožní vydání stavebního povolení (je – li relevantní) včetně zajištění stanovisek všech dotčených subjektů (je – li relevantní), zpracování žádosti o vydání stavebního povolení (je – li relevantní) a dalších dokumentů/vysvětlení, případně vyžádaných příslušným orgánem státní správy ve stavebním řízení tak, aby byly splněny všechny zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení (je – li relevantní); 2) Ve druhé fázi úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení inženýrských činností a splnění všech podmínek pro vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, včetně zaškolení obsluhy. Předmět plnění zakázky je podrobněji popsán v příloze č. 1 této výzvy (Návrh smlouvy včetně příloh). Zadavatel požaduje dodání a instalaci fotovoltaických panelů na střechách objektů včetně vybudování komplexního řídicího systému a všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému. Zhotovitel dodá a instaluje veškerá potřebná zařízení a zajistí související služby v rozsahu této zadávací dokumentace. Celkem bude realizovány 2 samostatné FVE: - FVE 1: na střeše budovy RP Jižní Morava, Kotlářská 51, Brno – max. 18 kWh s přetokem do sítě max. 18 kW, tj. 100% včetně akumulace 18 kWh; - FVE 2: na střeše budovy Správy CHKO Moravský kras, Svitavská 29, Blansko – mikrozdroj v režimu zjednodušeného připojení s výkonem 10 kWh s rezervovaným výkonem 0 kW, tj. bez dodávky elektřiny do distribuční soustavy. Prohlídka místa plnění se uskuteční: Brno 4.7.2024 v 9 h - Kotlářská 51, Brno Blansko 4.7.2024 v 11 h - Svitavská 29, Blansko POZN.: Pokud se alespoň jeden pracovní den předem ohlásí alespoň jeden zájemce. Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Koukal, tel.: 774 423 826

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2024