Veřená zakázka

PXI systémy pro sběr a zpracování dat / PXI systems for data acquisition and processing

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72314000-9 - Sběr a zařazování dat
Popis:

Předmětem zakázky je dodávka sady platforem PXI, která se skládá z jednoho výkonného systému založeného na šasi PXI Express s nejméně sedmi periferními sloty a propustností systému minimálně 24 GB/s. Řídicí jednotka tohoto šasi PXIe je vybavena osmijádrovým procesorem s minimálním PassMark skóre 18000, minimálně 32 GB RAM, pevným diskem SSD s minimální kapacitou 500 GB a umožňuje propustnost dat až 24 GB/s. Tento systém je vybaven přesným multimetrem a multikanálovým maticovým přepínačem s až 512 přepínacími uzly umožňující přesné vícekanálové měření pomalu měnících se signálů s velmi flexibilní konfigurací. Pro měření rychle měnících se signálů je systém vybaven vysokorychlostním modulem se současně vzorkovanými vstupy s rychlostí až 2 MS/s/kanál. Pro vibrační a akustické měření jsou nainstalovány specializované moduly s vstupními a výstupními kanály vzorkovanými 204,8 kS/s a šesti kanály vzorkované 1,25 MS/s s konfigurovatelnými vstupy (napětí, IEPE a náboj). Tento systém je doplněn flexibilně konfigurovatelným modulem s hradlovým polem FPGA pro zpracování digitálních signálu. Druhý méně výkonný systém je také založen na šasi PXI Express s nejméně třemi periferními sloty a propustností systému 3 GB/s. Řídicí jednotka tohoto šasi PXIe je vybavena čtyřjádrovým procesorem s PassMark skóre minimálně 7500, minimálně 16 GB paměti RAM, pevným diskem SSD s minimální kapacitou 500 GB a umožňuje propustnost až 16 GB/s. Tento systém obsahuje modul s dvoukanálovým osciloskopem s flexibilním rozlišením až 24 bitů a vzorkovacím kmitočtem až 15 MS/s, modulem funkčního generátoru s dvěma výstupními kanály s šířkou pásma min. 40 MHz a rekonfigurovatelným univerzálním vstupním modulem s hradlovým polem FPGA a jedním vstupním adaptérem pro vysokorychlostní sběr dat s rychlostí až 1,6 GS/s a rozlišením 12 bitů. Obě platformy PXI musí být kompatibilní a umožňovat přímé programování pomocí vývojového prostředí LabVIEW a jsou doplněny pětiletou servisní podporou výrobce. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. The subject of the public contract is delivery of the PXI platform set, which consists of one powerful PXI Express chassis-based system with at least seven peripheral slots and a system throughput of at least 24 GB/s. A control unit of this PXIe chassis is equipped with an eight-core processor with a minimum PassMark score of 18000, a minimum of 32 GB RAM, a SSD hard disk with a minimum capacity of 500 GB and allows data throughput of up to 24 GB/s. This system is equipped with an accurate multimeter and a multi-channel matrix switch with up to 512 switching nodes enabling accurate multi-channel measurement of slowly changing signals with a very flexible configuration. For measuring fast-changing signals, the system is equipped with a high-speed module with simultaneously sampled inputs with a speed of up to 2 MS/s/channel. For vibration and acoustic measurements, specialized modules are installed with input and output channels sampled 204.8 kS/s and six channels sampled 1.25 MS/s with configurable inputs (voltage, IEPE and charge). This system is complemented by a flexibly reconfigurable FPGA gate array module for digital signal processing. The second less powerful system is also based on a PXI Express chassis with at least three peripheral slots and a system throughput of 3 GB/s. The control unit of this PXIe chassis is equipped with a quad-core processor with a PassMark score of at least 7500, at least 16 GB of RAM, an SSD hard disk with a minimum capacity of 500 GB and allows throughput of up to 16 GB/s. This system contains a module with a two-channel oscilloscope with a flexible resolution of up to 24 bits and a sampling frequency of up to 15 MS/s, a function generator module with two output channels with a bandwidth of min. 40 MHz and a reconfigurable universal input module with FPGA gate array and one input adapter for high-speed data acquisition with a speed of up to 1.6 GS/s and a resolution of 12 bits. Both PXI platforms must be compatible and allow direct programming using the LabVIEW development environment and are complemented by five years of manufacturer’s service. The subject of the public contract is defined in detail by technical, business and other contractual terms and conditions included in the procurement documents.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.01.2022