Veřená zakázka

PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci budovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 951/5. Nutnost rekonstrukce předmětných částí objektu je vyvolaná technickým stavem a provozní potřebou. Hlavním ideovým konceptem je změna atmosféry historické budovy fakulty, která v mnoha částech svým charakterem připomíná původní objekt, v němž sídlilo velitelství Československé a později Sovětské armády. Dispoziční a provozně-funkční změny v nitru stavby se projeví také na severní fasádě, kde v místech respirií vystoupí před líc původní stavby moderní prosklené arkýře. Tyto moderní architektonické prvky společně s úpravou hlavního vstupu do budovy budou symbolem přeměny vojenského objektu v moderní univerzitní stavbu. Architektonické zásahy uvnitř objektu mají za cíl prosvětlení a provzdušnění objektu, zlidštění a zcivilizování atmosféry v celé škole. Proběhnou zásadní změny v prostorách vnitřních komunikací (chodeb) a učeben. Rekonstrukce v hlavních komunikačních trasách a učebnách dodá objektu moderní vzhled a naváže tak na dostavbu, která byla realizována v roce 2013. Součástí návrhu rekonstrukce chodeb bude předstěna určená pro budoucí využití (např. k provedení nových instalací silnoproudu, rozvodu vody apod., případně k osazení nábytkovými stěnami). Předstěna bude tvořena sádrokartonem. Rekonstrukce se dotkne všech podlaží objektu. V dotčených chodbách budou demontovány stávající dveře a nahrazeny dveřmi novými. Do všech prostor objektu bude nově doplněn elektronický požární systém a evakuační rozhlas. Současně bude doplněno do středové části objektu požárně bezpečnostní zařízení odvodu kouře a tepla.

V rámci plnění je uvažováno rozložení realizace stavebních prací do dvou etap, resp. částí díla, a to s ohledem na nezbytnou potřebu zachování částečného nepřetržitého provozu objektu, přičemž v rámci těchto dvou etap jsou stavební práce dále děleny.

V rámci plnění I. etapy je uvažována komplexní rekonstrukce středové části objektu, modernizace výukových a komunikačních prostor ve východní části objektu, realizace studovny v 1.PP a doplnění bezbariérového přístupu do studovny. Tyto stavební části jsou dále děleny na dílčí části plnění, které jsou podrobně uvedeny v čl. 2 odst. 2.1.1.1. zadávací dokumentace.

V rámci plnění II. etapy je uvažována modernizace výukových a komunikačních prostor v západní části objektu, doplnění bezbariérového přístupu do 1.PP objektu a rekonstrukce toalet v jednotlivých podlažích. Tyto stavební části jsou dále děleny na dílčí části plnění které jsou podrobně uvedeny v čl. 2 odst. 2.1.1.2. zadávací dokumentace.

Stavba je umístěna na adrese: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc, parc.č.st. 1258 a parc.č. 95/38, k.ú. Olomouc – město.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz příloha č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.07.2024