Veřená zakázka

Páteřní cyklostezka Ohře, úsek č. 6

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování cyklotrasy a to z místa napojení na nově zbudovanou tr. č. 5 směrem k obci Stroupeč, která bude vedena v trase současné místní komunikace s nestmeleným povrchem. Akce je řešena jako liniová stavba, u níž dojde k nezbytným terénním úpravám a následnému položení konstrukčních vrstev. Komunikace je v rámci možností plynoucích z dané terénní konfigurace dispozičně řešena v souladu s ČSN 73 6110 jako komunikace pro cyklisty, ale jelikož se zde nepodařilo vyloučit motorovou dopravu, bude komunikace využita jako cyklotrasa. V rámci projektové dokumentace je řešena výstavba úseku mimo původní zástavbu obce Žatec, trasa je vedena směrem na obec Stroupeč a je ukončena v km 2,107 na hranici K.Ú. Navržená trasa bude významnou součástí plánované cyklistické komunikační sítě. Plánovaný úsek je nově navržen v jednotné světlé šíři 3,0 m + 2x betonová obruba CSB T10X25, a bude veden po levé straně koryta řeky Ohře v trase stávající částečně zpevněné vyježděné cesty. Vzdálenost mezi začátkem řešeného úseku (ZÚ) a jeho koncem (KÚ) je cca 2,107 km. Navrhovaná stavba bude využívána jako místní veřejná jednopruhová obousměrná komunikace o jednotné šíři vozovky 3m opatřená beton. obrubami1000/100/250. Místa sjezdů a místa křížení budou využita jako výhybny. Dalších 11 výhyben bude zřízeno v místech, kde to umožní konfigurace terénu. Umístění a rozměry výhyben jsou v souladu s ČSN 73 6110.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.08.2022