Veřená zakázka

Ořechov, ulice Jeřábkova, přechod pro chodce, I. Etapa SO 01 – přechod pro chodce včetně osvětlení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

V rámci I. etapy bude řešený SO 01 – Přechod pro chodce včetně osvětlení.

Ulice Jeřábkova má v daném místě jednostrannou zástavbu, která je různě vzdálená od silnice II/152 Ivančice – Silůvky – Hajany - Modřice. Ulice Jeřábkova je hlavní dopravní trasou v obci, je zde vedena silnice II/152 tvořící hlavní průtah obcí. V dané části ulice Jeřábkové jsou vedené oboustranné chodníky. Na straně zástavby jsou umístěné podél zástavby, na straně, kde zástavba není, jsou od silnice oddělené
zatravněným pruhem. Stávající silnice je v řešeném úseku na straně zástavby ukončena obrubníky, na které navazují zatravněné pruhy a chodníky. Na straně, kde zástavba není, je ukončena štěrkovou krajnicí s rigolem, na který navazují zatravněné plochy. Na silnici jsou napojené sjezdy ke stávajícím nemovitostem. Sjezdy jsou dlážděné, na jízdní pruh napojené nájezdovými obrubníky. V místě řešeného přechodu je silnice ukončena na straně zástavby obrubníky. V místech obrubníků je silnice odvodněna do uličních vpustí, které zůstanou zachovány. Na protější straně podél ostrůvku je silnice ukončena štěrkovou krajnicí.
Účelem stavby je provedení nového přechodu přes silnici II/152. V prostoru mezi křižovatkou s ul. Družstevní a domem č.o. 5 je umístěna stávající autobusová zastávka, která zůstane zachována beze změny. Zastávka je od silnice oddělená dělícím ostrůvkem. Podél silnice bude od RD č.o. 5 v ostrůvku doplněný chodník k nově navrženému přechodu. Nový přechod pro chodce je navržený v nároží křižovatky s ul. Družstevní proti RD č.o. 10. Přechod bude provedený dle platných ČSN 73 6101, ČSN
73 6110 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Vybudování přechodu umožní bezpečný pohyb chodců v zastavěné části obce a umožní bezpečné propojení veřejně přístupných objektů a ploch pro pěší ve vazbě na polohu zastávky BUS. S ohledem na jeho umístění, bude přechod používán všemi účastníky pěšího provozu včetně dětí směřujících od zastávky BUS na ul. Pláně, a dále do areálu základní a mateřské školy, a k objektu kulturního centra Ořechov. Zastávka a přechod budou napojeny na stávající chodníky a pěší trasy. Návrh stavebních úprav podél silnice II/152 je řešeno v souladu se zpracovanou studií „II/152 Ořechov – průtah“ projektantem IKA Brno s r.o. Dle této studie je v daném úseku silnice šířky 7,00 m mezi obrubníky. Chodníky a plochy pro pěší budou z betonové dlažby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.04.2022