Veřená zakázka

Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem zakázky je zpracování:
- projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení liniové stavby (DUSL) podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“) a přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění,
- projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,
- včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. v platném znění, včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:
-zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
-součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
-zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
-zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (podklady pro zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění);
-zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy
-Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování EIA“ v rozsahu zpracování a podání dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. a „Zpracování aktualizace záměru projektu“. Zhotovení této části Díla bude záviset na skutečnosti, zda v průběhu zpracování DUSL vyplyne povinnost zajištění zpracování EIA nebo zpracování aktualizace záměru projektu. Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění „Zpracování EIA“ a „Zpracování aktualizace záměru projektu“ v případě, že zpracování uvedených částí Díla nebude potřebné. Ocenění zpracování EIA a zpracování aktualizace záměru projektu bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2023