Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.Veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně předání žádosti o vydání společného povolení.
Rozsah Díla
- Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, dále zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.

- Zpracování žádosti dle §94 l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za společné řízení uhradí Objednatel)

- Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně:

a) ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č.1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).

b) ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako rozšířená dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele stavby.

c) Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části s označením Doklady objednatele dle ZTP.

d) Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ:
(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true)

- Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

Součástí díla je rovněž:
- zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava
- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí díla bude i zpracování případné aktualizace Záměru projektu a jeho ekonomického hodnocení. Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS, položka č. 17 Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které jsou doložené v Příloze č. 3. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.11.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.