Veřená zakázka

Obnova kanalizace a vodovodu Svojsíkova ulice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově kanalizace a vodovodního potrubí (dále také jen „obnova“), v rámci obnovy bude propojena kanalizace a vodovod v bočních ulicích s ulicí Svojsíkova a to : S. Čecha, K. H. Máchy, B. Jablonského, Zlukovská a J. K. Tyla ve městě Veselí nad Lužnicí.

Stavební práce se nenachází v žádné památkové rezervaci ani památkové zóně a nenachází se v žádném poddolovaném ani záplavovém území. Stavbou nebudou zásadně měněny odtokové poměry lokality. V rámci obnovy však dojde k podchycení srážkových vod z uličních vpustí, napojení do nové dešťové kanalizace a svedení těchto vod do bývalého rybníka na pozemku p. č. 3525/1.

Provedenými stavební pracemi bude kanalizace jednotná, navazující splašková a vodovodní řad. Novou stavbou bude dešťová kanalizace. Veškeré provedené stavební práce budou navazovat na stávající již provedené vodohospodářské objekty.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Výzvou - zadávací dokumentací a vzorem Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy a projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., který tvoří přílohu č. 2 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.06.2023