Veřená zakázka

Obnova alejí a polních cest v Chotětově

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
45112700-2 - Krajinné úpravy,
77211400-6 - Kácení stromů,
77211600-8 - Vysazování stromů,
77314000-4 - Služby při údržbě pozemků,
77315000-1 - Vysazování
Popis:

Projektová dokumentace zpracovává návrh obnovy polních cest a včetně doprovodné zeleně v extravilánu obce Chotětov. Dochází i ke dvěma založení lokálních biokoridorů ÚSES. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby. Cílem návrhu je obnova původní krajinné struktury v podobě čtyř polních cest, obnova doprovodné vegetace polních cest na všech řešených lokalitách a ošetření stávající vegetace s cílem zajistit její co nejdelší setrvání na stanovišti. Zároveň dochází k založení dvou biokoridorů ÚSES, a to na lokalitách Cesta k lesíku a Cesta s biokoridorem. Předkládaným návrhem se snažíme zlepšit nízkou biodiverzitu, a ne zcela ideální strukturu krajiny, která je způsobena dominantním zastoupením orné půdy v extravilánu obce Chotětov. Proto i menší ucelené plochy zeleně mají pro krajinu velký význam. Cílem je také zvýšení prostupnosti krajiny. Doprovodná vegetace v krajině zajišťuje útočiště různým živočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, poslouží jako větrolamy, přispívají k orientaci v krajině. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a částečně i k návratu historické krajinné struktury, jak dokládá historický průzkum jednotlivých lokalit. Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace – probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty. Návrh respektuje stávající ÚPD. Všechny parcely řešeného území jsou v majetku obce. Lokálně návrh počítá s doplněním mobiliáře pro zobytnění prostoru a zbudováním zpevněných ploch pod mobilářem. Celkem bude v Chotětově vysazeno 625 ks stromů (z toho 324 ks ovocných a 301 ks listnatých stromů). Založeno bude 26 636 m2 travo-bylinných porostů. Obnoveno bude 4 631 bm – 18 795 m2 polních cest technologií travnatých cest. Lokálně dojde k doplnění mobiliáře.
• POLNÍ CESTA S BIOKORIDOREM – 175 ks stromů (52 ks ovocných, 123 ks listnatých), založeno 8 524 m2 travo-bylinných porostů louka Klasik. Výsadba stromů a založení trávníku je zakládáno jako lokální biokoridor ÚSES.
Dále bude zrealizováno 741 m (2 415 m2) polní cesty technologií travnaté cesty. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře a zpevněných ploch pod ním. Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 10 937 m2 Celková plocha zakládaného prvku ÚSES: 10 937 m2 (včetně plochy polní cesty)
• CESTA K LESÍKU – 188 ks stromů (83 ks ovocných, 105 ks listnatých), založeno 9438 m2 travo-bylinných porostů a zrealizováno 1 621 m (6 789 m2) polní cesty technologií travnaté cesty. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře a zpevněných ploch pod ním.
Z toho v ÚSES : – 44 ks stromů (15 ks ovocných, 29 ks listnatých), založeno 3200 m2 travo-bylinných porostů (louka osivo Klasik – 2423 m2 a porost osivo pro štěrkový trávník 777 m2). Z toho v ploše plánovaného obchvatu: – 5 ks stromů (5 ks listnatých), založeno 215 m2 travo-bylinných porostů a zrealizováno 54 m (214 m2) polní cesty technologií travnaté cesty (rozpočtováno jako neuznatelný výdaj) Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 15 943 m2 Celková plocha zakládaného prvku ÚSES: 3208 m2 (včetně plochy polní cesty)
• POLNÍ CESTA K SUŠNU – 194 ks stromů (153 ks ovocných, 41 ks listnatých), založeno 5 925 m2 travo-bylinných porostů louka Klasik a zrealizováno 1 541 m (6 344 m2) polní cesty technologií travnaté cesty. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře a zpevněných ploch pod ním.
Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 12 307 m2.
• POLNÍ CESTA NA ZÁPAD OD CHOTĚTOVA – 68 ks stromů (36 ks ovocných, 32 ks listnatých), založeno 2 749 m2 travo-bylinných porostů louka Klasik a zrealizováno 728 m (3 247 m2) polní cesty technologií travnaté cesty. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře a zpevněných ploch pod ním.
Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 7 885 m2.

Bližší specifikace předmětu plnění, včetně seznamu dotčených pozemků místa plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.04.2021