Veřená zakázka

Revitalizace zeleně v intravilánu obce Lipník

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
45112700-2 - Krajinné úpravy,
77211400-6 - Kácení stromů,
77211600-8 - Vysazování stromů,
77314000-4 - Služby při údržbě pozemků,
77315000-1 - Vysazování
Popis:

Projektová dokumentace zpracovává návrh komplexní revitalizaci veřejné zeleně v intravilánu obce Lipník. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby.
Projekt se dále zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí. Doprovodná vegetace ve venkovských sídlech zajišťuje útočiště různým živočišným druhům, přispívá včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňuje místní mikroklima – mimo jiné také poskytuje stín, stromy poslouží jako větrolamy, přispívají k orientaci v sídle i krajině a k vytváření pohledových horizontů v obci. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity na řešených lokalitách a částečně i k návratu k historické struktuře lokalit. Cílem návrhu je mimo jiné regenerace zeleně především z hlediska provozní bezpečnosti a také estetiky, kdy se návrh snaží pracovat s kompozičním tvaroslovím, které svým charakterem odpovídá venkovskému sídelnímu prostoru středočeské vsi. Důraz je kladen primárně na funkčnost prostoru a zvýraznění atraktivních motivů v území Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace – probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty. Návrh respektuje stávající ÚPD. Všechny parcely řešeného území jsou v majetku obce nebo jsou ošetřeny smluvně se souhlasem s projektem. Celkem bude v obcí Lipník 155 ks stromů (z toho 43 ks ovocných a 112 ks listnatých stromů), 529ks keřů a 5 650 ks cibulovin. Založeno bude 4 554 m2 travo-bylinných porostů a 5 m2 štěrkového trávníku.

Bližší specifikace předmětu plnění, včetně seznamu dotčených pozemků místa plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  04.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.03.2021