Veřená zakázka

Nymburk - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ JANKOVICE IV. ETAPA

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané oblasti a doplnění parkovacích ploch, úprava nevyhovujících komunikací a chodníků, nové přístřešky pro kontejnery, zastávkové přístřešky, stojany na kola, lavičky, herních prvků – plochy pro malá dětská hřiště pro děti o věkové skupině 3 – 12 let, a to včetně veřejného osvětlení a sadových úprav (202 nových stromů mezi parkovacími plochami a na volných zelených plochách, včetně keřových skupinek).

SO 101 Dopravní plochy
Komunikace
- jsou navrženy dlážděné a živičné komunikace šířky 5,0 a 6,0m, případně 3,5m
- komunikace jsou lemovány bet. obrubou a vodícím proužkem
Parkování
- jsou navrženy parkoviště pro kolmá stání a parkovací zálivy pro kolmá, podélná a šikmá stání
navazující na komunikace
- parkovací stání jsou s krytem s bet. zatravňovací dlažby
- celková kapacita nových parkovacích míst je navržena na 642 míst, z toho 28 míst je vyhrazeno
pro zdravotně a tělesně postižené
Dopravní značení
- budou osazeny svislé dopravní značky (zóny, parkoviště, přednosti)
- vodorovné dopravní značení na parkovacích plochách bude vyskládáno z bet. dlažby
Chodníky a přístupy do domů
- stávající chodníkové trasy jsou rekonstruovány případně doplněny
Ochrana stávajících IS
- stávající inženýrské sítě pod zpevněnými plochami, pokud nebudou ve vyhovující hloubce,
budou ochráněny pomocí chrániček

Mobiliář
- navrženy stojany na kola, zahrazovací sloupky, mříže pro stromy, lavičky
- navrženy nové přístřešky pro kontejnery a nové přístřešky u zastávek
Sadové úpravy
- budou upraveny plochy v okolí stavby
- budou vysázeny nové stromy a keře

SO 401 Veřejné osvětlení
- je navrženo nové rozmístění sloupů VO
- kabely pro VO budou přeloženy mimo zpevněné plochy
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Projektové dokumentaci pro provádění stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovanými osobou odlišnou od zadavatele, a to společností HIGHWAY DESIGN s.r.o., se sídlem: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351, odpovědným projektantem Ing. Michalem Čepelkou, (viz příloha č. 5 a č. 6 ZD).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.12.2022