Veřená zakázka

Nové Strašecí -Obnova krytových vrstev v ulici Zahradní

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Návrh stavby je projekčně rozdělen do dvou úseků. První úsek, délky přibližně 110m, se nachází v jednosměrné části ulice Zahradní, šířka dopravního prostoru je zde přibližně 3,5m. Druhý úsek začíná před místní poliklinikou a je délky cca 40m a končí na hranici již opravené části vozovky za jednou z uličních vpustí před objektem s číslem popisným 577.
Ulice Zahradní je v prvním úseku navržena jako místní jednosměrná komunikace III. Třídy, funkční skupina C s návrhovou rychlostí vn=50km/h. V levé části je navržena nezpevněná krajnice šířky 0,5m. Vpravo je navržena obruba s výškou nášlapu +0,12m nad hranou přídlažby. Šířka mezi vnitřní hranou krajnice a obrubou je 3,5m. Asfaltová část vozovky je šířky 3m, na vozovku navazuje odvodňovací přídlažba šířky 0,5m.
V druhém úseku jsou zachovány stávající šířkové poměry a ulice se dá kategorizovat jako místní obousměrná komunikace III. Třídy, funkční skupina C, návrhová rychlost vn=50km/h, šířka přibližně 6m.
V rámci stavby bude v prvním úseku provedeno rozšíření stávající komunikace zazubením konstrukčních vrstev a doplnění konstrukce dle příčných řezů.
Vjezdy k sousedním nemovitostem budou v rámci výstavby zachovány ve stávajícím rozsahu a budou pouze výškově a konstrukčně upraveny tak, aby navazovaly na nově navržený povrch komunikace. Mezi hranou vozovky a navazující asfaltovou plochou vjezdu bude vždy umístěn přejezdový silniční obrubník.
Konstrukce vozovky
V úseku 1 od staničení přibližně 0,010km bude plná konstrukce tloušťky 430mm provedena v místech rozšíření vozovky, tedy v krajích kolem hrany stávající vozovky. V místě, kde je prováděno frézování bez zásahu do podkladních vrstev, budou provedeny pouze první dvě vrstvy a to obrusná vrstva tl. 50mm a podkladní vrstva s proměnou tloušťkou minimálně 80 mm.
V začátku úseku 1 a v celé délce úseku 2 bude provedena výměna pouze obrusné vrstvy v tloušťce minimálně 50mm.
Na styku se stávajícím asfaltovým povrchem navazujících vozovek bude provedena asfaltová zálivka za horka do proříznuté spáry
Konstrukce vjezdu
V tloušťce 110mm bude provedeno odstranění stávajícího materiálu ve vjezdu. Asfaltové vjezdy budou odfrézovány. Po odstranění vrstvy bude proveden infiltrační postřik, na který bude pokládána konstrukce vjezdu. Ta bude provedena ve dvou vrstvách a to z podkladní ACP16+ v tl. 70mm a následně z obrusné vrstvy ACO11 tl. 40mm. Asfaltové vrstvy budou spojeny postřikem spojovacím. Obruby
Na styku hrany vozovky tvořené přídlažbou a přilehlou zelení vpravo bude osazen betonový silniční obrubník 150/250 s výškou nášlapu +0,12m nad úrovní povrchu. V místech vjezdů bude osazen přejezdový obrubník 150/150 s výškou nášlapu +0,05m a poloměrem zaoblení na přejezdové hraně 0,05m na celou šířku vjezdu. Změna výšky bude provedena přechodovými kusy dl. 1,0m po obou stranách.
Na styku asfaltové plochy vjezdu s přilehlou hranicí pozemku bude osazen betonový obrubník 100/250 zapuštěný do úrovně povrchu vjezdu, a to v případě kdy ve vjezdu nenavazuje betonový povrch či základ. Pokud lze asfaltové vrstvy ukončit v místě betonového základu či dlažby tak, že nebude docházet k odlamování hran, nebude obrubník použit.
Výšky obrub na sebe musí navazovat dle výkresové dokumentace. Spáry obrub a dlažeb budou provedeny do maximální šířky 3 mm, čela obrubníků v obloucích budou zkosena. Obrubníky budou uloženy do betonového lože z betonu C20/25 XF3.
Prostor za obrubníkem
Prostor za obrubníkem bude vyspádován plynule zeminou ke stávajícímu terénu, a ohumusován v tloušťce 0,15m. Narušený rostlý terén po výkopech a svahování je nutno bezodkladně ozelenit, aby nedocházelo k nadbytečnému splavování zeminy.
Odvodnění
Odvodnění komunikace bude zajištěno v úseku 1 příčným sklonem -2% k pravé části vozovky, kde bude umístěna betonová přídlažba a obrubník s výškou nášlapu 0,12m, který bude tvořit přirozenou vodicí linii pro odtékající vodu. V pruhu přídlažby budou umístěny odvodňovací vpusti 500/500mm napojené do stávající smíšené kanalizace přípojkami DN200. Plocha zpevněných ploch připadajících na jednu vpusť se pohybuje kolem 200m2 vzhledem k velkému podélnému sklonu vozovky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.05.2021