Veřená zakázka

Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem plnění je kompletní výměna mostního svršku včetně izolačního souvrství a vyrovnávací desky, a to v celé plošně mostu. Dále bude provedena sanace spodního líce nosné konstrukce, sanace pohledových líců opěr a křídel a dále sanace odhaleného rubu úložného prahu jako podkladu pro izolace. V rámci stavby bude dále provedena ochrana kanalizace, ochrana vodovodu, ochrana kabelů nízkého napětí Pražská energetika, a.s. („PRE“), ochrana kabelů veřejného osvětlení, ochrana kabelů T-MOBILE, ochrana středotlakého plynovodu a úprava světelného signalizačního zařízení (SSZ). V rámci opravovaného úseku bude provedena obnova dopravního značení. Součástí předmětu plnění je: • zajištění projektu a realizace dopravně inženýrského opatření dle uvedených etap ve dvousměnném pracovním režimu (prodloužené směny), projednání a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (nebo stanovení) v souladu s harmonogramem plnění veřejné a to včetně naplnění stanovených podmínek, osazení provizorního dopravního značení; • zhotovení geometrických plánů nově opravených ploch po ukončení stavby, • zpracování pasportizace komunikací objízdných tras a následná repasportizace po skončení stavby, případně komunikací pro staveništní dopravu, • měření hladiny hluku před a po stavbě dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, • měření vibrací během stavby, • zajištění (vyhotovení) a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb, přiloženého v příloze, předání objednateli ve třech originálech + 1x USB flash disk, vč. potvrzení o jejím předání na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), • zajištění všech nezbytných podkladů pro aktivaci stavby dle pokynů Zadavatele, • aktualizace vyjádření, komunikace s vlastníky a správci inženýrských sítí, dodržení a naplnění podmínek uvedených ve vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí (včetně předání objednateli všech protokolů o vytýčení sítí a souhlasů před záhozem pakliže jsou ve vyjádřeních vyžadovány) a dotčených orgánů státní správy po dobu celého průběhu akce, vše v souladu s platným stavebním povolením; • koordinace, zajištění informování, zajištění předání a převzetí stavbou dotčených pozemků (předávací protokol), s vlastníky a správci inženýrských sítí a s vlastníky stavbou dotčených pozemků; • zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště; • fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací po předání staveniště; • zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; • účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; • veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; • likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; • uvedení všech povrchů, které nejsou předmětem plnění, ale budou stavbou dotčené, do původního nebo dohodnutého stavu; • zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; • projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; • provedení přejímky stavby; • zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.; • průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních; • zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací, • týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových stránkách Zadavatele na www.tsk-praha.cz, • zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle manuálu, který je uveřejněn na adrese: https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf?MOD=AJPERES doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz • zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle přiloženého vzoru, • součástí předání stavby bude měření plochy realizované opravy vozovky, včetně vyznačení bodů začátku a konce komunikace, • u mostu D012 po dokončení stavebních prací: o zajištění 1. hlavní mostní prohlídky autorizovanou osobou s oprávněním tuto prohlídku provést, o dodání přepočtu zatížitelnosti, o aktualizace Mostního listu (pokud se z důvodu rekonstrukce mění parametry stavby) v systému BMS a následně v systému BMS odsouhlasena odd. správy mostů Zadavatele o zpracování Plánu správy a údržby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.09.2021