Veřená zakázka

MOST PŘES JASENKU VE VSETÍNĚ U Č.P. 198 (VS-36-Jkm)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce,
45221110-6 - Výstavba mostů
Popis:

Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „MOST PŘES JASENKU VE VSETÍNĚ U Č.P. 198 (VS-36-Jkm)“.
Veřejná zakázka řeší demolici původního a výstavbu nového mostu včetně úpravy místní komunikace s napojením na silnici III. třídy, v katastrálním území Jasenka, přes vodní tok Jasenka.
Objektová skladba:
SO 201 – MOST EV.Č. VS–36-Jkm
Stávající mostní objekt bude zrušen a následně odstraněn a na původním místě bude vybudovaný most nový včetně vybudování opevnění vodního toku kamennou rovnaninou s vyklínováním a vytvořením ukončovacích prahů z kamenů nad 500 kg do hloubky 0,8m.
Základy mostu jsou navrženy jako železobetonové plošné z betonu C30/37 XF2+XD1. Rámové stojky jsou železobetonové tl. 0,6 m z betonu C30/37 XF2+XD1, stejně tak je navržená i rámová příčel jako železobetonová, monolitická tl 0,25m – 0,50 m. Rámové stojky jsou navrženy jako železobetonové t. 0,6 m z betonu C30/37 XF2+XD1. Navazující křídla jsou navrženy jako železobetonové tl. 0,4 – 0,6 m. Vozovka je navržena živičná z ACO a izolační systém je celoplošná izolace na pečetící vrstvě.
Římsy budou železobetonové, monolitické celkové šířky 0,55m, Zálivky jsou z modifikovaného asfaltu. Zábradlí je ocelové, žárově zinkované se svislou výplní, výšky 1,10 m, světlá vzdálenost výplně je 0,12 m, kotvení bude přes kotevní desky chemickými kotvami.
Na pravém břehu na návodní straně se nachází stávající čelo propustku. V rámci prací bude zde vytvořena nová železobetonová římsa se zábradlím.
SO 101 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ S OBJÍZDNOU TRASOU:
Jedná se o provizorní veřejnou komunikaci, vedenou po částečně stávajících komunikacích přes stávající koryto vodního toku a po stávajících zpevněných a zatravněných plochách a o vybudováním provizorního přemostěním vodního toku pro zachování dopravy v blízkosti rušené konstrukce. Objízdná trasa bude využívána po dobu celkové uzávěrky mostu ev. č. Vs-36- Jkm a následně bude demontována. Provizorní komunikace je navržená jako asfaltová na podkladních vrstvách. Mostní konstrukce je z ocelových nosníků profilu I s vozovkou z dřevěných hranolů a fošen. Zábradlí je navrženo dřevěné, třímadlové z hranolů a fošen. Založení provizorní mostní konstrukce je na silničních panelech na vrstvě ze štěrkodrti.
V průběhu zemních prací bude na pozemku p.č. 108/1 k.ú. Jasenka separátně uložena orniční a podorniční vrstva zeminy a v tomto pořadí zpětně vrácena na původní místo po odstranění objízdné trasy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.04.2021