Veřená zakázka

Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické službyStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu,
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71311230-2 - Železniční stavitelství,
71313400-9 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí,
71317210-8 - Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví,
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.

Předmětem Díla „Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)“ je:

a) Zpracování Oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení“), a pokud tak vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení, pak také Dokumentace (dále jen „Dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. Rozsah tohoto plnění (položka č. 28 přílohy č. 4 SOD) si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zpracování dokumentace EIA bude Zhotovitel realizovat pouze na základě pokynu Objednatele.
b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby v režimu BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.
e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD.
f) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“). Rozsah tohoto plnění (položka č. 19 přílohy č. 4 SOD) si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat pouze na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby.
g) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.
V případě, že bude uplatněna některá z výše uvedených výhrad, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, případně i Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.08.2024

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Výstavba obecních bytů v lokalitě K Zastávce“ zpracování PD včetně inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru při realizaci stavby place Celá Česká republika
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI A PŘÍSTAVBU BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14 – VARNA, ROZVODY, STŘECHA, PŘÍSTAVBA” place Hlavní město Praha
Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Páteřní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030) place Moravskoslezský kraj
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu budovy Mateřské školy Brno, Marie Majerové 14 - varna, rozvody, střecha, přístavba" place Hlavní město Praha
Zpracování projektové dokumentace akce ISŠTE Sokolov, Revitalizace sportovní haly place Celá Česká republika
Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Páteřní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030) II. place Moravskoslezský kraj
Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem place Moravskoslezský kraj
Zpracování projektové dokumentace strategických investičních akcí Nemocnice Znojmo place Celá Česká republika
Kulturní kampus Praha – Zbraslav: novostavba ZUŠ, Knihovna se sálem a veřejné prostranství – projektant place Celá Česká republika
Vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci IV. etapa kanalizace obce Dětmarovice place Moravskoslezský kraj