Veřená zakázka

KS Praha – rekonstrukce budovy A – projektová dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem akce je vypracování Studie dispozičního členění včetně etapizace výstavby, projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), inženýrské činnosti, spočívající v zajištění veškerých vyjádření a zajištění pravomocného stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a spolupráce při výběru dodavatele. Rozsah a prvotní návrh dispozičního řešení je uveden v přiložených situacích. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle platné legislativy a bude obsahovat: • kompletní návrh a řešení stavebních úprav • kompletní návrh nových rozvodů v celém objektu kanalizace, vodovod, VZT, ÚT, rozvody plynu, elektro, slaboproud (telefonní rozvody PBX, síťové rozvody SSK, přístupové systémy ACS, kamerový systém CCTV) • kompletní návrh napojení objektu na areálové rozvody jednotlivých sítí • kompletní návrh nového mobiliáře (vč. nábytku) v 1. PP - 4. NP Rozsah plnění: 1. Zpracování Studie dispozičního členění vč. etapizace výstavby – předpoklad realizace 3-4Q/2021 • Návrh dispozičního členění 1.PP - 4.NP (včetně návrhu vstupního prostoru a zázemí Justiční stráže v 1. NP a vč. 5. NP - půdní prostor – VZT) • Návrh etapizace výstavby – provoz budovy (Jednacích síní) musí být vždy min. z ½ zachován 2. Zpracování PD ve stupni projektová dokumentace pro stavební povolení - kompletní zpracování dle platné legislativy – předpoklad realizace 4Q/2021-1Q/2022. Součástí musí být: • Stavebně-technický průzkum; • Geodetické zaměření – výškopis a polohopis; • Veškeré průzkumy, zaměření a zkoušky potřebné pro vypracování kompletní projektové dokumentace. 3. Inženýrská činnost – zajištění veškerých podkladů a vyjádření pro vydání Stavebního povolení a zajištění Stavebního povolení vč. správních poplatků – předpoklad realizace 1Q/2022-2Q/2022. 4. Zpracování PD ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby – kompletní zpracování dle platné legislativy (vč. zapracování podmínek SP a kompletně zpracovaného slepého výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) – předpoklad realizace 3Q/2022. 5. Spolupráce při výběru dodavatele – zajištění odpovědí na odborné „dodatečné informace“ v průběhu VŘ na zhotovitele stavby, posouzení úplnosti nabídky zhotovitele stavby – předpoklad realizace 4Q/2023 6. Rozsah odevzdání díla: • DSP - 1x výtisk v papírové podobě vč. originálu podání žádosti o stavební povolení a kompletní dokladové části (vyjádření účastníků a dotčených orgánů) - 1x CD (kompletní PD ve formátu PDF v členění a pořadí jako v zkompletované papírové podobě + kompletní dokladová část ve formátu PDF) - 1x výtisk v papírové podobě – potvrzená dokumentace stavebním úřadem vč. originálu Stavebního povolení vč. nabytí právní moci a „štítku STAVBA POVOLENA“ • PDPS - 5x výtisk v papírové podobě - 2x CD (kompletní PD ve formátu PDF v členění a pořadí jako v zkompletované papírové podobě) - 2x CD (kompletní PD ve formátech DOC, XLS a DWG v členění a pořadí jako v zkompletované papírové podobě) Termíny plnění: • Studie dispozičního členění vč. etapizace výstavby - max. do 90 dní od podpisu smlouvy  zhotovitel do 30 dní od podpisu smlouvy svolá 1. kontrolní den, v rámci kterého předloží zjednodušený návrh řešení, který bude na místě projednáván a připomínkován a z tohoto jednání provede zhotovitel zápis,  zhotovitel ve lhůtě do 60 dní od podpisu smlouvy svolá 2. kontrolní den, v rámci kterého předloží 1. návrh studie objednateli, který bude na místě projednáván a připomínkován a z tohoto jednání provede zhotovitel zápis. Následně si objednatel vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dní, ve které je možné ještě ze strany objednatele předat dodatečné připomínky a návrhy k úpravě. Pokud se objednatel do tohoto termínu nevyjádří, je tento 1. návrh považován za schválený,  zhotovitel ve lhůtě do 80 dní od podpisu smlouvy svolá 3. kontrolní den, v rámci kterého předloží konečný návrh studie objednateli k poslednímu připomínkování – pouze úpravy malého rozsahu a technické připomínky – dohoda definitivní podoby čistopisu. • DSP + podání žádosti o Stavební povolení – 180 dní od předání Studie • PDPS – do 60 dní od nabytí právní moci Stavebního povolení • Součinnost při VŘ – v průběhu VŘ na dodavatele stavby Místo plnění: • Krajský soud v Praze, Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 Záruka: • 36 měsíců Fakturace: 1. dílčí faktura po odevzdání Studie 2. dílčí faktura po odevzdání DSP vč. kompletní dokladové části a vč. podané žádosti o Stavební povolení 3. dílčí faktura po odevzdání PDPS Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen závazným návrhem Smlouvy o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.08.2021