Veřená zakázka

Koncese: Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města Frýdek-Místek

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidOstatní
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
90480000-5 - Správa kanalizace
Popis:

Jedná se o koncesní řízení dle § 174 zákona a plně v souladu s podmínkami Národního programu životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „NPŽP“), a to formou jednofázového řízení, ve kterém zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídek a současnému prokázání splnění kvalifikace. Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním oznámení o zahájení koncesního řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Tato koncesní dokumentace tvoří společně s formulářem „Oznámení o zahájení koncesního řízení“ uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-025916 (dále jen „oznámení“) koncesní podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 36 zákona.
Zadavatel oznámil zahájení koncesního řízení zveřejněním koncesní dokumentace na profilu zadavatele a kompletní koncesní dokumentace je k dispozici na tomto odkazu: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html.

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek (dále jen „koncesní smlouvy“ nebo „provozní smlouvy“), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonech (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru vodného a stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude nájem vodovodů a kanalizací ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.
Za nájem vodovodů a kanalizací bude koncesionář hradit zadavateli nájemné v souladu s § 2332 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za zajištění provozování vodovodů a kanalizací postoupí zadavatel vítěznému účastníkovi své právo vlastníka vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na předpis a výběr vodného a stočného od odběratelů. Podrobné vymezení práv a povinností mezi zadavatelem a koncesionářem je specifikováno v příloze č. 3 koncesní dokumentace, kterou tvoří vzor koncesní smlouvy.
Předmětem provozní smlouvy se stane i takový infrastrukturní majetek pro oblast pitné a odpadní vody nacházející se na katastrálním území statutárního města Frýdek-Místek, k němuž vlastník nabude vlastnické právo po dni účinnosti provozní smlouvy do konce doby provozování dle uzavřené provozní smlouvy a jež tvoří s vodovodem a kanalizací, která je předmětem koncesní smlouvy, technicky, provozně a ekonomicky nedílný celek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.09.2021