Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Javornický potok v km 10,300 – 10,500 a 11,050 - 11,100


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků.

V řešeném úseku vodního toku Javornický potok ř. km 11,050-11,100 (stavební objekt SO 02) bude provedena pomístní stabilizace koryta, kdy stávající dřevěné prahy budou nahrazeny balvanitým skluzem a dále v daných úsecích dle projektové dokumentace bude provedeno opevnění břehů rovnaninou z LK (resp. pro napojení na stávající zdi bude v určených úsecích provedena rovnanina do betonu). Stavební objekt SO 01 nebude realizován. Podrobnější popis viz projektová dokumentace.

Zakázka bude zhotovena dle projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS s názvem „Javornický potok km 10,300-10,500; 11,050-11,100“, vypracované projekční firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO 63320819. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet mimo jiné veškeré podmínky společného povolení ze dne 5. 12. 2019 vydaného Městským úřadem Jeseník, odborem životního prostředí pod č. j. MJ/46534/2019/06/OŽP/R-125/Zaj.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
1. Zadavatel upozorňuje, že předmětem zakázky je realizace pouze stavebního objektu SO 02 (tj. úsek ř. km 11,050-11,100) včetně ostatních nákladů. V projektové dokumentaci zmiňovaný stavební objekt SO 01 Javornický potok km 10,300-10,500 není předmětem této zakázky.
2. Zadavatel upozorňuje, že před započetím prací v dotčeném úseku vodního toku je zhotovitel povinen zajistit záchranný odlov rybí obsádky. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh realizace odlovu a pro dosažení jeho účelu. Před zahájením stavby 14 dní předem dodavatel bude písemně informovat MO ČRS Javorník a dohodne termín odlovu rybí obsádky.

Místo plnění: IDVT: 10100816, katastrální území Travná u Javorníka, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.