Veřená zakázka

III/33338 - Chmeliště – Uhlířské Janovice, I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o opravu povrchu vozovky silnice III/33338 v úseku v provozním staničení 9,622 – 10,572). Důvodem k provedení opravy je špatný technický stav vozovky a vyjeté podélné koleje, podélné a příčné trhliny. Oprava silnic zahrnuje především frézování stávajícího živičného krytu, sanaci příčných příp. podélných trhlin podkladních vrstev, pokládku nových asfaltových vrstev a rektifikace povrchových znaků, případně obnovou drenážního systému. Součásti stavby je obnova vodorovného dopravního značení.
Srážková voda bude odvedena přes stávající uliční vpusti do stávající kanalizace, případně je svedena z těchto ploch do okolního terénu, kde se vsákne. Dojde i k pročistění stávajících příkopů.
Zemní pláň komunikace bude vyspádována ve sklonu 3% a odvodněna trativody zaústěnými navrtávkou přes stávající uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace. Trativody budou tvořeny z trativodních trubek PEHD DN150 obsypaných štěrkodrtí a uložených v rýze vyložené filtrační a separační geotextílií.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.06.2024