Veřená zakázka

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán“.

Jedná se o rekonstrukci silnice III/32426 v průtahu města Nechanice (ulice Hrádecká), a to včetně obnovení funkčnosti odvodnění. Začátek úseku je za křižovatkou s ulicí Vaňhalova/Školská v provozním staničení km 0,310, konec úseku je za křižovatkou s ulicí Rašínova v km 0,755. Celková délka řešeného úseku je 445 m.
Návrh rekonstrukce silnice se drží stávající osy silnice III/32426, dochází pouze ke sjednocení šířky vozovky. Na trase se nenalézají žádné mostní konstrukce ani propustky.
Rekonstrukce zahrnuje vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky, úpravu odvodnění silničního tělesa (včetně výstavby uličních vpustí), vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí, úprava podloží komunikace, nové konstrukční vrstvy vozovky, odvodnění nezpevněných krajnic a dopravní značení.

Stavebně je stavba členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Všeobecné předběžné položky
SO 020a Příprava území
SO 101 Komunikace intravilán
SO 102 Trvalé dopravní značení - intravilán
SO 103 Dočasné dopravní značení – DIO intravilán
SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
SO 501 Přeložka STL plynovodu
SO 802a Náhradní výsadba - intravilán
SO 810a Vegetační úpravy – intravilán

Výstavba se předpokládá za úplné uzavírky silnice III/32426 po celou dobu výstavby. Objízdná trasa je výsledkem projednávání s orgány státní správy během projektové přípravy stavby a je součástí projektové dokumentace stavby.

Ostatní požadavky:
Stavba je podmíněna koordinací se související rekonstrukcí a stavbou nových chodníků, parkovacích stání a zastávek autobusové dopravy podél silnice III/32426 v intravilánovém úseku města Nechanice, investorem této akce je Město Nechanice.

Dále je stavba podmíněna časovou koordinací s přeložkami podzemních vedení NN a sdělovacích kabelů (ČEZ a CETIN).

Stavba dále vyžaduje koordinaci s kácením stávajících dřevin a náhradní výsadbou. Dle stanoviska MMHK OŽP musí být zajištěna údržba zeleně po dobu 3 let.

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespará.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP/PDPS, zpracované projekční kanceláří HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, datum zpracování 03/2021, číslo zakázky: 2018/0169. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.11.2021