Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/303 Velké Poříčí – Hronov - I. etapa“.
Předmětem této stavby je rekonstrukce silnice II/303 procházející městysem Velké Poříčí a městem Hronov.
V rámci etapy I je rekonstrukce komunikace prováděna v rozsahu cca – staničení 5,567 až před křižovatku ul. Hostovského – Kostelecká staničení 7,967.
Rekonstrukce vozovky bude obsahovat tyto hlavní objekty:
Komunikace v km 0,0-2,9 (5,567-7,967), Odbočovací pruh vlevo u střední školy, propustek v křižovatce s ul. Krausova, Most ev. 303-002A, provizorní přeložky
Stavbu (rekonstrukci vozovky) je třeba koordinovat se související výstavbou nových chodníků a přilehlých ploch pro městys Velké Poříčí a město Hronov. Významným koordinačním titulem je i nová dešťová kanalizace, vybudovaná ve spolupráci s městem Hronov a městysem Velké Poříčí, která bude sloužit pro odvodnění komunikace a chodníků města Hronov a městysu Velké Poříčí. Technické řešení rekonstrukce zmiňovaných objektů je řešeno v rámci jedné akce, výstupem je však dělená dokumentace pro jednotlivé investory.
Dešťová kanalizace bude vybudována dle projektových dokumentací města Hronov a městyse Velké Poříčí, které se Smlouvou o spolupráci ze dne 17. 7. 2020 zavázaly převést práva k těmto projektovým dokumentacím. Konkrétně pro město Hronov se jedná o objekty SO 31 Dešťová kanalizace – ŘAD 2 (km 2,82 – 2,96), SO 32 Dešťová kanalizace – ŘAD 3 (km 2,53 – 2,75), SO 33 Dešťová kanalizace – ŘAD 4 (km 2,18 – 2,50) a pro městys Velké Poříčí o objekty SO 34 Dešťová kanalizace – ŘAD 5, SO 35 _ Dešťová kanalizace – ŘAD 6, SO 841 Úprava jednotné kanalizace v km 1,47, SO 82 Přeložka vodovodu v ulici K Olšině, SO 83 Přeložka NTL plynovodu v ulici V Olšině a SO 84 Přeložka vodovodu v km 1,82 – 1,95. Investorem výše uvedených objektů dešťové kanalizace bude na základě Smlouvy o spolupráci Královéhradecký kraj
Dále je známa plánovaná úprava zařízení ČEZ (uložení nadzemního vedení pod povrch) a plánované propojení vodovodu v blízkosti sídla HZS, oboje ve Velkém Poříčí. V rámci objektu SO 102 je návaznost na posun oplocení a nový vjezd do areálu střední školy propagační tvorby a polygrafie. Tyto související investice jsou vázány na rekonstrukci II/303.
Akce bude koordinována i s plánovanou výstavbou přeložky II/303 Běloves – Velké Poříčí.
Stavební práce jsou v rámci všech staveb investorů Královéhradeckého kraje, městyse Velké Poříčí a města Hronova plánovány na 2 roky. Realizace bude provedena od ZÚ km 0,000 (provozní staničení 5,567).
Z důvodů složitosti objízdných tras a také existenci mnoha vjezdů, sjezdů a odbočení bude rekonstrukce probíhat za provozu pro místní dopravu. Uzavřena bude vždy jen polovina komunikace, alternativně lze použít i obousměrný střídavý provoz řízený světelným signalizačním zařízením. Stavba bude probíhat na jednotlivé úseky, aby byly minimalizovány práce na zachování jednotlivých vjezdů. Tato etapizace bude prováděna až při samotné realizaci.
Místní doprava a linkový BUS ve směru na Broumov bude veden po objízdné trase ulicí Poříčská a Husova po silnici III/3011, ve směru na Náchod pak vždy po druhé polovině komunikace stavby. Tranzitní doprava (nákladní i osobní) bude vedena po objízdné trase směr Zbečník a Červený Kostelec.
V období, které je klimaticky nevhodné pro provádění stavebních prací a ve kterém je na daném území prováděna zimní údržba (zpravidla 1. 11. – 31. 3.) je nutné zabezpečit, aby stavba byla průjezdná oběma směry s minimálním omezením.
Stavba (pro Královéhradecký kraj) bude provedena podle předaných projektových dokumentací:
II/303 Velké Poříčí - Hronov, ve stupni DSP+PDPS zpracované projekční kanceláří PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, datum zpracování 07/2018, pod zakázkovým číslem D-16-042.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
Zadavatel č. 2 - město Hronov:
Předmětem této stavby je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města Hronova. Stavba bude koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a mostů ev. č. 303-002A a 303-003) a II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí).
Stavba přímo navazuje na rekonstrukci chodníků ve Velkém Poříčí a zachovává staničení jako pokračující. Rekonstrukce chodníků ve městě Hronov je tedy prováděna v pracovním staničení km 1,922-2,900.
Dále je znám záměr výstavby nových úseků splaškové kanalizace v ulici Hostovského a rekonstrukce vodovodního řadu v celé trase (investor VAK Náchod a.s.) a záměr rekonstrukce vodovodního řadu v trase stávajícího vedení. Zhotovitel Díla bude povinen zajistit koordinaci provádění stavebních prací s touto akcí.
Očekává se snaha o další zasíťování chodníkového prostoru ze strany soukromých subjektů – uložení chrániček pro podzemní komunikační vedení do výkopů v chodnících (soukromí investoři). Zhotovitel Díla bude povinen zajistit koordinaci provádění stavebních prací.
Související investicí jsou případné další záměry města (např. zajištění požadavků vlastníků pozemků či sjednocení městského inventáře navazujícího na rekonstruované části – zábradlí aj.). O těchto požadavcích soukromých investorů (izolování soukromých objektů proti vlhkosti vlastníky nemovitostí nebo o návaznost prací zajišťovaných městem na stavbu např. pokračování zábradlí u řeky) se bude jednat v průběhu realizace. Zhotovitel Díla bude povinen zajistit koordinaci provádění stavebních prací.
Na uvedenou stavbu bude město Hronov žádat o dotaci ze SFDI. V případě jejího obdržení musí vybraný dodavatel respektovat všechny náležitosti a požadavky poskytovatele dotace.
Stavební práce investora města Hronov se týkají převážně pěších a vybraný dodavatel musí zajistit jejich bezpečný pohyb po staveništi (přístup k nemovitostem) a umožnit příjezd obyvatel v rámci organizace práce. Z důvodu složitosti objízdných tras a také existenci mnoha vjezdů, sjezdů a odbočení bude rekonstrukce probíhat za provozu pro místní dopravu.
Zakázka (pro Město Hronov) bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP+PDPS zpracované projekční kanceláří PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, datum zpracování 11/2018, číslo zakázky D-16-042. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
Zadavatel č. 3 – městys Velké Poříčí:
Předmětem této stavby je rekonstrukce i výstavba uličního prostoru, a to chodníkových těles, cyklopruhů, autobusových zastávek, veřejného osvětlení v souvislosti celkovou rekonstrukcí komunikace II/303.
Akce musí být koordinována i s plánovanou výstavbou obchvatu silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí. Z tohoto důvodu jsou rozpočtově v projektové dokumentaci vyčleněny objekty SO 11.3 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 – 0,08 + ul. Poříčská) a SO 41.3 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 – 0,08 + ul. Poříčíšká). Investor těchto objektů městys Velké Poříčí si v zadávací dokumentaci vyhrazuje úpravu rozsahu zakázky v průběhu jejího provádění. Předpokládá se změna přístupu k autobusovým zastávkám z ulice Poříčské a změna trasy veřejného osvětlení, kdy by zahájením výstavby přeložky II/303 Běloves – Velké Poříčí došlo k demolici objektů SO 11.3 a SO 41.3. (Dále viz také bod 12.5 vyhrazené změny závazků.)
U objektu SO 11.1 A-C chodník v ulici Náchodská v km 0,55-0,90 má zadavatel č. 3 Městys Velké Poříčí podanou žádost o dotační podporu z 12. výzvy MAS Stolové hory – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – I. V případě jejího obdržení musí vybraný dodavatel respektovat všechny náležitosti a požadavky poskytovatele dotace. Zejména dokončení tohoto objektu včetně vydání příslušného rozhodnutí o jeho užívání příslušným silničně správním úřadem do 1. 11. 2021.
Stavební objekty investora městyse Velké Poříčí se týkají převážně pěších. Vybraný dodavatel musí zajistit jejich bezpečný pohyb po staveništi (přístup k nemovitostem) a umožnit příjezd obyvatel v rámci organizace práce.
Zakázka (pro městys Velké Poříčí) bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP+PDPS zpracované projekční kanceláří PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, datum zpracování 01/2019, pod zakázkovým číslem D-16-042. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.01.2021 (08:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.