Veřená zakázka

II/116 před obcí Karlštejn – havárie zemního tělesa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu tělesa silnice II/116 před obcí Karlštejn. Ve sledovaném úseku silnice došlo k sesuvu násypové části zemního tělesa. Ztráta stability zemního tělesa silniční komunikace má za následek vznik deformací a trhlin v živičném krytu vozovky, neřešením odstranění havarijního stavu může dojít až k uzavírce silnice v řešeném úseku a tím k omezení dopravní dostupnosti celé lokality Poberouní, pro kterou je tato silnice II. třídy hlavní dopravní spojnicí.
Těleso komunikace bude zajištěno pomocí železobetonové opěrné zdi založené na mikropilotách umístěné na horní hraně násypu (krajnici) zemního tělesa silniční komunikace.
S ohledem na ekonomický návrh opravy silniční komunikace a minimalizaci trvalých záborů sousedních pozemků budou návrhové prvky opravovaného úseku silniční komunikace respektovat stávající trasu silniční komunikace.
V celé délce sledovaného úseku silniční komunikace budou odstraněny stávající betonová svodidla, která budou nahrazena ocelovými svodidly. Do krajnice budou zaberaněny standardní sloupky ocelového svodidla pro úroveň zadržení H1 a na římse železobetonové opěrné zdí budou dodatečně osazeny sloupky nového ocelového svodidla pro úroveň zadržení H2 s madlem a vodorovnou výplní. Začátek nových svodidel naváže na stávající ocelová svodidla a konec svodidla u stávající opěrné zídky bude opatřen typovou koncovkou.
Předmětem tohoto projektu bude také obnova konstrukce a krytu vozovky a v délce a šířce výkopů nutných pro provedení nových opěrných zdí. Nový kryt vozovky bude plynule navazovat na stávající kryt silniční komunikace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.07.2022