Veřená zakázka

Dodatečné sanační opatření proti vlhkosti Letenská

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45262700-8 - Úpravy budov
Popis:

Předmět Veřejné zakázky je podrobně vymezen v článku 1 Závazného návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD, v Příloze č. 1.1. ZD – Rozpočet stavby a v Příloze č. 3 ZD Projektová dokumentace. Předmětem Veřejné zakázky je provést řádně, odborně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí stavební práce a s nimi související dodávky a služby vedoucí k realizaci stavby Dodatečné sanační opatření proti vlhkosti v 1. PP souboru budov MF Letenská 525/15, Praha 1 v Objektu (dále jen „Dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: a) Závazným návrhem smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD (dále též „Závazný návrh smlouvy“); b) projektovou dokumentací pro provedení stavby „Dodatečné sanační opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1 – budova A, B, C a D“, která tvoří Přílohu č. 3 této ZD. c) nabídkou dodavatele včetně oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb; položkový soupis tvoří Přílohu č. 1.1 této ZD; d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, technologickými předpisy výrobců materiálů a zařízení, pokud neodporují právním předpisům a ČSN a ČSN EN, a veškerými pokyny a podklady předanými Zadavatelem dodavateli podle smlouvy na Veřejnou zakázku či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrol a prováděných zkoušek s tím, že Zadavatel je oprávněn upravit způsob provádění Díla; e) předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výše uvedeném výčtu dokumentů obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí měl nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a dále které jsou s řádným provedením Díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3Dílo rovněž zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména: a) zařízení staveniště na místě plnění, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě a náklady na připojení na potřebná média, likvidace veškerého odpadu a nečistot včetně jeho naložení, odvozu, uložení na řízenou skládku, ekologické likvidace nebo jiné jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, přičemž původcem odpadu je Zhotovitel, bude-li potřeba (dále jen „Staveniště“); b) spolupráce se Zadavatelem pověřenými osobami, c) zajištění ochrany místa plnění proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; d) vypracování potřebné dodavatelské dokumentace k Dílu (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.), bude-li potřeba; e) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání Díla, zejména zajištění veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, záručních listů, revizních zpráv, atestů, certifikátů, protokolů o měření, dokladu o funkčnosti dodaných zařízení a jejich předání Zadavateli; f) provádění průběžného úklidu ve všech prostorách místa plnění dotčených prováděním Díla; g) provedení závěrečného úklidu veškerých prostor místa plnění, které budou v souvislosti s prováděním Díla znečištěny, včetně likvidace obalového materiálu souvisejícího s realizací Díla; h) vyklizení Staveniště, případně stavebními úpravami dotčených pozemků, komunikací či prostor v Objektu, včetně jejich uvedení do původního či s Zadavatelem dohodnutého stavu; i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této smlouvy ověřených a odsouhlasených Zadavatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem stavebníka a její předání Zadavateli. Dokumentace skutečného provedení bude odevzdána ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 vyhotovení na elektronickém nosiči, a to kompletně ve formátu .pdf a dále samostatně výkresové části ve formátu .dwg, textové části ve formátu .doc nebo .docx a tabulkové části ve formátu .xls nebo xlsx.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.06.2024