Veřená zakázka

Dobruška, ulice Javorová – II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace ul. Javorová v Dobrušce, v úseku od ul. Fr. Kupky po ul. Křovickou a zvýšení kapacity pro dopravu v klidu – vybudování nových parkovacích stání. Stávající komunikace procházející zájmovým územím je dvoupruhová, obousměrná. Dále je předmětem veřejné zakázky rekonstrukce veřejného osvětlení a zřízení typových sběrných míst na separovaný odpad v jednotném konceptu.

V předchozí I. etapě byla řešena ve veřejném prostranství rekonstrukce vodovodu včetně přípojek, jednotné kanalizace vč. přípojek a přípojek k novým uličním vpustím.

Stavba se nachází v severovýchodní části města, vlevo do silnice I/14 (Rychnov nad Kněžnou –
Nové Město nad Metují). Začátek úpravy je ve stykové křižovatce s ulicí Fr. Kupky. Stavba zde navazuje na úpravy místní komunikace ul. Fr. Kupky, kde byly realizovány dva přechody pro chodce integrované se zpomalovacími prahy. Dále komunikace pokračuje stávající zástavbou (rodinné a bytové domy, zázemí základní školy) severním směrem k ulici Křovická. V trase se nachází stávající styková křižovatka směrem ke garážím, dále pak sjezdy na jednotlivé sousední nemovitosti. Na konci úseku úpravy bude stávající nevzhledná zpevněná plocha upravena, uprostřed plochy vznikne kruhová travnatá plocha.

V současné době se v území dotčeném stavbou nenachází plochy pro dopravu v klidu. Vozidla rezidentů stojí v jízdních pruzích, kdy není zachován průjezd dle zákona o pozemních komunikacích (2 x 3 m v případě stání vozidel). Požadavky na dopravu v klidu vyvolává i sousedící školní hřiště, kde jsou pořádány sportovní turnaje apod.

V rámci této zakázky je navržena rekonstrukce místní obslužné komunikace s omezením rychlosti na 30 km/h – Zóna 30 v kombinaci se zavedením přednosti zprava. Na vjezdu do území je navrhován přechod pro chodce integrovaný se zpomalovacím prahem, cca v polovině délky opravy komunikace v místě stávající křižovatky je navržena zvýšená křižovatková plocha. Ke konci úseku před křižovatkou s ulicí Křovickou je navržena na konci Zóny 30 šikmá rampa.

Podél místní komunikace jsou rozmístěna parkovací stání s kolmým a podélným řazením. Celková navrhovaná kapacita pro dopravu v klidu je 43 stání. Z celkového počtu 43 parkovacích stání jsou 3 stání vyhrazena pro vozidla zdravotně postižených.

Od ul. Fr. Kupky po konec nízkopodlažní zástavby před ulicí Křovickou je umístěn chodník, šířka chodníku je min. 1,5 m. Nový chodník a rozšíření stávajícího chodníku je navrženo podél oplocení základní školy Fr. Kupky až po křižovatku s ulicí Javorovou směrem ke garážím, kde navazuje na chodník stávající.

V rámci rekonstrukce místní komunikace jsou vytvořeny zálivy pro kontejnery u bytových domů, dále pak jsou rozmístěna i typová sběrná místa na separovaný odpad.

Místní komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do uličních vpustí napojených na kanalizaci (jako stávající stav). Celkem je v území rozmístěno 17 uličních vpustí. Před vstupy k č.p. 698, 699 a 760 – 762 jsou navrhovány liniové odvodňovací žlaby.

Povrchy:

- místní komunikace – živice
- parkovací stání – betonová dlažba s distančními mezerami, podíl otvorů 27,5 %, výplň drtí
- vyhrazená parkovací stání – betonová skladebná dlažba
- chodníky – betonová skladebná dlažba
Veškeré zbytkové plochy v území budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem.

Oprava (výměna) vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek ve veřejném prostranství byla dokončena v r. 2023 a není součástí předmětu této veřejné zakázky.

V dotčené oblasti se nyní nachází stávající soustava VO, kdy je osvětlení zajišťováno sadovými výbojkovými svítidly na 5m stožárech.

Stávající světelná místa a kabelové trasy budou demontovány (kromě VO.15, kde dojde pouze k výměně svítidla).

Nově bude veřejné osvětlení zajišťovat osvětlovací soustava tvořená 15 světelnými místy (18 LED svítidly) vč. přisvětlení přechodu pro chodce a stávajícího stožáru VO.15, na kterém dojde pouze k výměně svítidla. LED svítidla s teplou bílou barvou světla (2700 K) pro osvětlení komunikací budou osazena na nové stožáry nadzemní výšky 7 m a 7,2 m (pomocí výložníků), a dále na zmíněný stávající stožár nadzemní výšky 5 m.

Přechodová LED svítidla se studenou bílou barvou světla (5700 K) budou instalována ve výšce 6 m na samostatný stožár (použito 2x) nebo doplněním výložníku na nejbližší stožár uličního osvětlení (použito 1x).

Podzemní napájecí kabel bude vyměněn v celé délce počínaje od místa napojení (stávající stožár u křižovatky s ulicí Fr. Kupky). Kde to uspořádání dovoluje, bude využita stávající kabelová trasa, v ostatních případech bude proveden nový zábor (kabel povede pod vozovkou, pod parkovacími místy, pod chodníky, v travnatých plochách). Do vybraných stožárů bude také zaveden kabel jako příprava pro drátový místní rozhlas (MR). Současně však bude na určené stožáry prozatím zpětně instalován demontovaný bezdrátový MR. Společně s kabely VO+MR budou v kabelové trase uloženy také rezervní optické chráničky HDPE, které vedou v části trasy také samostatně, zakončené v podzemních komorách. Celková délka navržených podzemních tras činí 591 m (z toho 541 m VO nebo VO+MR a 41 m samostatně rezervní optické chráničky). Svítidla budou napájena ze stávajícího RVO (bude zachován stávající režim svícení). Svítidla budou vybavena funkcí autonomního stmívání dle standardu města Dobrušky.

Rekonstrukce místní komunikace a rozšíření chodníku vyvolaly požadavek na přeložení rozvaděče NN u hřiště základní školy. Tento požadavek byl splněn v r. 2020, kdy bylo toto přeložení provedeno.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v bodě 5 a v přílohách č. 4 a 5 této zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky bude rozdělen na dva zvlášť prováděné úseky tak, aby byl po celou dobu umožněn průjezd vozidel k bytovým domům čp. 845 – 848, ke garážím a k rodinnému domu čp. 387 ve slepé části ulice Javorová v Dobrušce. První úsek bude realizován od 0,000 km po 0,192 km rekonstrukce, tj. od křižovatky ulice Javorová s ulicí Fr. Kupky po křižovatku před domem čp. 383, a to včetně této vyvýšené křižovatky. Při realizaci I. úseku bude na pozemku parc. č. 1699/82 v k. ú. Dobruška provizorně zřízena dočasná nezpevněná štěrková komunikace šíře cca 4 m a délky cca 30 m uložená na geotextilii, po které bude umožněna dopravní obslužnost k výše uvedeným nemovitostem.

Druhý úsek bude realizován od 0,192 km po 0,460 km rekonstrukce, tj. od křižovatky před domem čp. 383 po křižovatku ul. Javorová s ulicí Křovická. Druhý úsek bude realizován po dokončení I. úseku. Úplná uzavírka komunikace v obou úsecích současně (např. z důvodu asfaltování) nebude umožněna! Po ukončení uzavírky komunikace I. úseku bude dočasná komunikace odstraněna a pozemek uveden do stavu před jejím zřízením.

Zadavatel upozorňuje, že pro vybudování dočasné komunikace není v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyčleněna samostatná položka či položky. Dodavatelé tak práce související s jejím vybudováním ocení v rámci některé stávající položky tohoto soupisu, např. v rámci položky „Zařízení staveniště“.

Zadavatel dále sděluje, že současně s realizací této veřejné zakázky bude probíhat akce společnosti T–Mobile Czech Republic, a. s., spočívající v pokládce veřejné sítě elektronických komunikací – podzemního optického komunikačního kabelu v příslušné části ulice Javorová. Vybraný dodavatel je povinen realizaci této akce umožnit za podmínek stanovených v obchodních podmínkách, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, zejména pak v jejich odst. 5.3 čl. V.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.06.2024