Veřená zakázka

Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí,
45240000-1 - Výstavba vodních děl
Popis:

Předmětem zakázky je výstavba nové podzemní nádrže na odlehčené srážkové vody z přepadu odlehčovací komory č. 4 (dále jen "OK 4"), včetně kanalizačních stok a výtlačného potrubí, výustních objektů, přípojky vody, přípojky NN a technických zařízení.

a) Stavební a inženýrské objekty:
• SO 01 Příprava území
Sejmutí ornice, odstranění častí asfaltových ploch, včetně podkladních vrstev a rozebrání části chodníků. Kácení 3 ks dřevin. Vybudování provizorní panelové cesty.
V rámci přípravy území u budoucí komory K1 na stoce A bude před zahájením stavebních prací na parkovišti u divadla (Tylův dům) provedena demontáž nabíjecí stanice ČEZ a.s. s kompletní kabeláží, její odvoz a uskladnění. Demontáž nabíjecí stanice bude provedena včetně betonové opěrné zídky v délce 2,50m a betonového základu o ploše 1,00m2. Po ukončení výstavby bude provedeno znovuzřízení nabíjecí stanice se všemi součástmi a s dotčenými plochami s uvedením do původního funkčního stavu (dle přílohy č.6 zadávací dokumentace). Demontáž a zpětná montáž vlastní nabíjecí stanice musí být provedena výhradně prostřednictvím majitele nabíjecí stanice ČEZ, a. s., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové 3, +420 725 258 820, jiri.nadvornik@cez.cz, u kterého si dodavatel stavby Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce tyto práce objedná a tuto skutečnost zadavateli doloží.
• SO 02 Dešťová zdrž
Podzemní železobetonová nádrž o objemu 514 m3, která je zastropena ŽB deskou s poklopy. Součástí nádrže je odtokový žlab, čerpací stanice a komora se strojními česlemi, které jsou chráněny nadzemním přístřeškem o rozměrech 8 x 4,3 a výšce 3,1 m s plochou střechou a s přístupovými dvoukřídlými vraty.
• SO 03 Dešťová kanalizace a výustní objekty
Výstavba komory K1 pro převedení nátoku odlehčených vod z jednotné kanalizace stokou A (SKLL DN 1400, délka 45,4 m) do dešťové zdrže (DZ). Výstavba odlehčovací stoky (SKLL DN 1400, délka 5,0 m) pro odtok z dešťové zdrže s výustním objektem VO A. Komora K4 pro odvedení stávajících dešťových vod stokou C (SKLL DN 800, délka 108,7 m) s výustním objektem VO C. Přepojení stávající dešťové kanalizace – stoka B (SKLL DN 500, délka 51,8 m) s výustním objektem VO B.
• SO 04 Výtlak dešťových vod
Dva výtlačné řady A a B v provedení PE 100 DN 200, 225 x 13,4 SDR 17 s ukončením v uklidňovací šachtě, která je gravitačně propojena potrubím SKLL DN 400, PN 1, SN 1000 se stávající šachtou jednotné kanalizace.
• SO 05 Zpevněné plochy a terénní úpravy
Pochozí plochy kolem DZ ze zámkové dlažby. Oprava asfaltové plochy parkoviště a oprava chodníku. Terénní sadové úpravy na ploše 1608 m2.
• SO 06 Přípojka vody k DZ
Potrubí PE 100 RC DN 50- 63x 5,8-PN 10 o délce 15 m bude napojeno navrtávacím pásem s odbočkou na stávající vodovodní řad. Bude osazen vodoměr.
• SO 07 Přípojka NN k DZ
Rozvaděč v DZ bude napojen zemním kabelem AYKY 4x16 mm2 z přípojkové skříně distribuční sítě ČEZ.

b) Technická a technologická zařízení:
• PS 01 Dešťová zdrž
Na nátoku do zdrže budou osazeny strojní hrubé spodem stírané česle s průlinou 70 mm. 2x ponorné kalové čerpadlo: Q = 30 l.s-1, H = 8,8 m, P = 5,5 kW. Vyplachovací vana, řetězový elektrický kladkostroj.
• PS 02 Silnoproud a systém řízení technologického procesu
Kompletní technologické zařízení dešťové zdrže včetně vlastního rozvaděče MT1. V rozvaděči bude osazen řídicí systém, který bude zajišťovat automatický provoz. Pro obsluhu bude na dveřích rozdělovače osazen dotykový panel. LTE modem pro komunikaci se systémem ČOV Polička.

Předmětem veřejné zakázky je dále:
• Zkušební provoz fyzicky trvající 365 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu, vč. jeho organizace, provádění a vyhodnocování předepsaných zkoušek, vypracování provozního řádu pro zkušební provoz, vedení a vyhodnocení spotřeby elektrické energie, zaškolení obsluhy, vyhodnocení zkušebního provozu, vyhotovení zápisu o vyhodnocení zkušebního provozu až po uplynutí zkušebního provozu fyzicky trvajícího 365 kalendářních dnů.
Zkušební provoz bude ukončen teprve kolaudací stavby (uvedením do trvalého užívání).
Účelem zkušebního provozu je ověřit, že celý komplex staveb, strojů a zařízení, řídicích systémů, technologií atd. je plně funkční, a že provozní řád, instrukce pro provádění údržby a další provozně technická dokumentace jsou v souladu se zadávací dokumentací a požadavky na obsluhu.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem: „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“, kterou vypracovala společnost KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO: 00577758, zodpovědný projektant Ing. Sergej Gorbunov, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1101825 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• projektová dokumentace s názvem: „Páteřní síť dobíjecích staníc ČEZ – lokalita město Polička“, kterou vypracovala společnost VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Husník (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
• výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 28.5.2024, č.j.: MP/18199/2024,
• společné povolení stavby ze dne 6.2.2024 s doložkou PM, č.j.: MP/04171/2024/OÚPRaŽP/TeT– vydáno Vodoprávním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 9 zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.06.2024