Veřená zakázka

Cyklostezka ul. Plynárenská – ul. E. Krásnohorské

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro provoz cyklistů a chodců, která po dokončení spojí ulici Plynárenská a ulici Elišky Krásnohorské v katastrálním území České Budějovice 5 – Suché Vrbné. Součástí stavby je mimo jiné odstranění a výstavba nového přemostění Dobrovodské stoky, doplnění a výměna veřejného osvětlení, provedení svislého a vodorovného značení dopravního značení. Dojde rovněž k oplocení pozemků parc.č.40/19 a 40/16 v k. ú. České Budějovice 5 a to jak ze strany od nové cyklostezky, tak i mezi sebou. Použito bude svařované pletivo, barva zelená. Výška oplocení bude 2,0 m. Na pozemek parc. č. 40/19 bude osazena branka. Celková délka oplocení je 109 m. V rámci stavby budou rovněž provedeny vegetační úpravy, tj. kácení, náhradní výsadba a povýsadbová péče, která bude ošetřena samostatnou smlouvou o dílo. Následná povýsadbové péče spočívá v provádění výchovných řezů, zalévání, hnojení a údržbě zabezpečení stromů a keřů proti vývratu a údržbě ochrany proti poškození kmínku a kořenů po dobu 5 let. Rozsah a popis jednotlivých stavebních objektů je obsažen v Technických zprávách, která je součástí příslušných stavebních objektů. Jedná se o tyto stavební objekty: • SO 101 – Stezka pro pěší • SO 201 – Most přes Dobrovodskou stoku • SO 401 – Veřejné osvětlení • SO 801 – Vegetační úpravy SO 101 – Stezka pro pěší Stezka pro pěší je navrhována v základní šířce zpevnění 3,0 m, délka stezky je 498 m. Povrch stezky bude z asfaltového betonu. Od okolního terénu bude oddělena obrubníky, které budou z obou stran osazeny do výškové úrovně asfaltového povrchu stezky. V místě napojení na MK E. Krásnohorské je stezka ukončena varovným pásem š.0,40 m. Příčný sklon bude jednostranný a to 2,0 %. Odvodnění stezky bude zajištěno příčným sklonem kopírujícím svou orientací okolní zpevněné plochy. Dešťové vody budou odváděny příčným a podélným sklonem do přilehlého okolního terénu. Pod krajnicí bude osazena drenáž, která bude vyústěna do stávajících příkopů. Celková plocha zpevnění stezky je 1493 m2. Dojde rovněž k oplocení pozemků parc.č.40/19 a 40/16 v k. ú. České Budějovice 5 a to jak ze strany od nové cyklostezky, tak i mezi sebou. Použito bude svařované pletivo, barva zelená. Výška oplocení bude 2,0 m. Na pozemek parc. č. 40/19 bude osazena branka. Celková délka oplocení je 109 m. SO 201 – Most přes Dobrovodskou stoku Jedná se o výstavbu nového mostního objektu v místě mostu stávajícího Velikost nového mostního otvoru je navržena dle stávajícího zvětšeného o cca 40 % (umístění líců opěr až do horní části svahů koryta Dobrovodské stoky). Nová nosná konstrukce bude tvořena monolitickým železobetonovým rámem o jednom šikmém poli. Založení mostu bude hlubinné na velkoprůměrových železobetonových pilotách. železobetonová. Křídla budou rovnoběžná, konzolovitě vetknutá do stěn rámu. Na mostě budou osazeny monolitické železobetonové římsy s výškou odrazné hrany 150 mm. Záchytný systém tvoří ocelové zábradlí se svislou výplní. Napojení opěr bude vhodně upraveno. Svahy na povodní straně jsou zpevněny vegetačními tvárnicemi, bude opraveno v místě výkopu pro opěry. SO 401 – Veřejné osvětlení Napojení nového osvětlení stezky se provede novým vývodem ze stávající trafostanice E.ON, zhruba v polovině délky. Z rozvaděče NN trafostanice bude proveden nový vývod, kdy kabel podejde cyklostezku a ukončí se v novém rozvaděči RVO, v kabelové skříni, která je součástí pilíře. Z rozvaděče bude dvěma vývody napojeno nově navržené osvětlení podél nové cyklostezky. Na západní straně bude na posledním bodu cyklostezky osezen dvouvýložník v úhlu 90°, tak aby byla osvětlena i stávající cyklostezka směrem k Zanádražní komunikaci, propojen bude na stávající osvětlovací bod. Další osvětlovací bod bude doplněn směrem k podchodu, přibližně v polovině gabionové zdi. Veřejné osvětlení bude realizována dle světelně – technického návrhu, na jehož základě byly navrženy rozteče a výšky stožárů, typy svítidel a optiky, a po odsouhlasení správce veřejného osvětlení, tj. Dopravním podnikem města české Budějovice. SO 801 – Vegetační úpravy 801.1 – Vegetační úpravy V rámci výstavby cyklostezky bude třeba kácení mimolesní zeleně dle tabulky S.O.801 v celkovém množství 1798 m2 nárostů (křoví) a 11ks stromů. Vzhledem ke stávajícímu stavu vegetace je navržena výsadba 14ks Salix alba vel.12-14 a to v úseku 0,35 – KÚ 0,49. Při výsadbě stromů je nutno použít ochranu proti okusu zvěří. 801.2 Vegetační úpravy – následná péče Následná povýsadbové péče spočívá v provádění výchovných řezů, zalévání, hnojení a údržbě zabezpečení stromů a keřů proti vývratu a údržbě ochrany proti poškození kmínku a kořenů po dobu 5 let.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.01.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.02.2024