Veřená zakázka

ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je výstavba v otevřeném výkopu dvou nových železobetonových kruhových dosazovacích nádrží DN č. 7 a DN č. 8 o průměru 50 m a navazující spojovací potrubí a kabelové trasy.

Součástí dostavby dvou nových dosazovacích nádrží včetně přítoku a odtoku na tyto nádrže, je i úprava některých ze stávajících objektů (čerpací stanice plovoucích nečistot, rozdělovací objekty na dosazovací nádrže) technologicky provázaných s těmito novými dosazovacími nádržemi DN č. 7 a DN č. 8. Umístění nových dosazovacích nádrží je na volném místě vedle stávajících šesti dosazovacích nádrží. Objekt bude vytyčen v souřadnicovém systému JTSK.

Stavba bude realizována za současného kontinuálního provozu ČOV. Zhotovitel stavby musí úzce spolupracovat s provozovatelem ČOV při napojování na stávající hydraulickou linku (rozdělovací objekty, odtokové potrubí), kdy jsou z důvodu zachování provozu ČOV možné pouze krátkodobé výluky, kdy je využívána schopnost akumulace provozní linky při bezdeštném období mimo denní špičku.

Cílem je zlepšení fungování nakládání s kalem v biologickém stupni ČOV s posílením aktivace v oblasti odstraňování dusíku.

Nové dosazovací nádrže budou napojeny na stávající rozdělovací objekty na dosazovací nádrže, na odtokové potrubí z dosazovacích nádrží, na jímky vratného kalu u rozdělovacích objektů na dosazovací nádrže, na čerpací stanici plovoucího kalu, na kabelové trasy.
V rámci okruhu prací bude provedena ochrana stávajících vzrostlých stromů, které je nutno po dobu výstavby ochránit.

Nové objekty dosazovacích nádrží budou propojeny se stávající areálovou silniční komunikací pomocí chodníků.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací včetně veškerých podmínek pro zpracování je uveden v přiložené projektové dokumentaci vypracované společností AQUATIS a.s. v prosinci 2020.

Součástí předmětu díla je vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně vyhotovení digitálně na CD/DVD (ve formátu *.dwg a *.pdf) a CD se zakreslením skutečného provedení v programu REVIT; dále včetně zaměření pro GIS BVK, (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.05.2021