Veřená zakázka

Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
39341000-4 - Zařízení pro tlakové plynové sítě,
44161100-7 - Plynové potrubí,
45230000-8 - Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch,
45333000-0 - Instalace a montáž plynového zařízení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1. Dodávka, instalace a montáž Pilotní jednotky pro úpravu bioplynu ÚČOV, produkovaného z procesu úpravy odpadní vody, na zemní plyn (resp. biometan). Tato Pilotní jednotka bude upravovat přebytečný bioplyn, který nelze z kapacitních důvodů zpracovat ve stávajícím energocentru. Pilotní jednotka bude dodána v kontejnerovém provedení a bude situována uvnitř areálu ÚČOV.
2. Výstavba potrubí těžebního plynovodu a napojení Pilotní jednotky do středotlaké plynovodní sítě, provozované společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Potrubí těžebního plynovodu je navrženo tak, aby umožnilo v budoucnu převedení veškeré produkce bioplynu získaného na Kalovém hospodářství ÚČOV do plynovodní sítě,
3. Následující doprovodné činnosti:
a) zhotovení a instalace Informačních panelů dle Manuálu grafických a konstrukčních standardů vydaných MHMP, který je zveřejněn na internetové adrese zadavatele (www.pvs.cz),
b) zpracování realizační projektové dokumentace na technologii + elektro,
c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
d) odzkoušení správné funkce Pilotní jednotky, individuální a komplexní zkoušky a uvedení Pilotní jednotky do provozu,
e) uvedení do provozu a ověření funkce těžebního plynovodu, včetně napojení na středotlakou plynovodní síť,
f) výchozí revize elektrického zařízení.

Dodavatel je povinen dodat Pilotní jednotku a vybudovat potrubí těžebního plynovodu v rozsahu předložené projektové dokumentace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a SOD.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v závazném vzoru SOD, který tvoří Přílohu č. 1 ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.10.2021