Veřená zakázka

ZŠ Vejrostova 1 - odstranění zatékání u přístavby odvodněním vstupní markýzy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Stávající markýza u přístavby ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci je v současné době odvodněna volně na terén pomocí „chrličů“. Tento stav je nevyhovující. Při soustředěném výtoku se pod markýzou tvoří kaluže a
dochází k vymílání povrchu a splachu travního porostu. V areálu nejsou také vhodné podmínky pro zásak – viz Zpráva IG a HG průzkumu zpracovaná firmou BALUN geo s.r.o., která byla vyhotovena v roce 2016 při výstavbě přístavby ZŠ. Zpráva udává hodnotu koeficientu vsaku 7,4.10-4 m/s a celkově lze charakterizovat posuzovanou jílovitou plochu jako nevhodnou pro zasakování většího množství srážkových vod.
Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. V případě pochybností bude poloha inženýrských sítí ověřena ručně kopanými sondami. Potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy pažené příložným pažením nebo pomocí rozpíraných boxů. Přebytečný výkopek bude odvážen na skládku. Výkop bude prováděn převážně strojně v nepřístupných místech je možno použít výkop ruční.
Před vlastním obsypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle příslušné ČSN. Rovněž bude dodavatelem předaná dokumentace skutečného vyhotovení stavby, zejména geodetické zaměření tras řadů v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV.
Bude proveden nový okapový žlab po části obvodu vstupní markýzy. Žlab bude proveden pomocí ocelových nosných konzol z ocelových profilů JAKL. Tyto konstrukce budou kotveny do stávající nosné konstrukce střechy z čela markýzy a bude využita voděodolná březová překližka tl. 15mm. Takto připravená konstrukce, bude oplechována pozinkovaným lakovaným plechem, čímž se vytvoří žlab, který bude vyspádován ke střešnímu svodu. Střešní svod vedený od žlabu na severní straně povede přiznaným zavěšený potrubím pod stávajícím podhledem a zaústěn bude do svodu na jižní straně. Čelo markýzy, kde nebude umístěn žlab, bude oplechováno, tak aby byla dodržena celistvost a jednotný vzhled konstrukce.
Svod bude opatřen lapačem střešních splavenin s bočním vývodem a dále napojen dešťovou kanalizační přípojkou viz. profese D.1.4.1_ZTI.
Markýza bude odvodněna pomocí dešťového odpadu, na kterém bude osazen lapač střešních nečistot GEIGER – stavební část. Navrhovaná dešťová kanalizace z markýzy u objektu přístavby ZŠ bude napojena na stávající areálovou dešťovou kanalizaci ve stávající revizní šachtě DN1000 mm na pozemku ZŠ. Kanalizační potrubí bude provedeno z PP potrubí.
Navrhovaná kanalizace je navržena v nezpevněném terénu a budou na ni osazeny plastové revizní šachty DN400 a bude ukončena ve stávající revizní prefabrikované betonové šachtě DN1000mm na stávajícím potrubí areálové dešťové kanalizaci.
Součástí této navrhované stoky kanalizace je retenční a vsakovací šachta pro zachycení a akumulaci dešťových vod ze střechy markýzy, která umožňuje dodržení minimálního povoleného odtoku do kanalizace.
Je navržena betonová prefabrikovaná retenční vsakovací šachta o užitném objemu 3,8m3. V nádrži bude osazeno zařízení pro řízené vypouštění dešťových vod (vírový) ventil, nastavený na max. hodnotu odtoku 0,5 l/s. Před retenční a vsakovací šachtou je navržena plastová filtrační šachta DN400mm.
Retenční a vsakovací šachta je tvořena betonovými skružemi. Dno šachty je vyplněno stěrkopískovou výplní Ze šachty bude proveden bezpečnostní přepad DN150.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2024