Veřená zakázka

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad“. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací a inženýrská činnost.
Modernizace úseku silnice II/360 v délce 9,960 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Na mostech ev. č. 360-009 a 360-010 bude dle podrobného posouzení provedeny stavební úpravy (např. sanace nosné konstrukce, hydroizolace, římsy a zábradlí, zadláždění a pročištění koryta). Bude provedena modernizace mostu ev. č. 360-007. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součásti modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, opěrné zdi atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.05.2021