Veřená zakázka

Znalecký posudek - parc. č. 11102 k.ú. Strání (OP Uherské Hradiště)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Popis plnění: Stanovení ceny v místě a čase obvyklé (případně stanovení tržní hodnoty, pokud nelze cenu v místě a čase obvyklou určit) a stanovení ceny dle cenového předpisu pro přímý prodej pozemku pozemková parc. č. 11102, výměra 372 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, ZPF, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Strání, obec Strání. Předmět ocenění je součástí zadní části oplocené zahrady. Kontakt na kupující k zajištění přístupu na pozemek bude předán při zaslání objednávky. Požadujeme osobní účast znalce při prohlídce oceňovaného majetku, nikoliv pouze z poza oplocení. Část pozemku leží v záplavovém území Q 100, nepatrnou částí Q 20 a aktivní zóně vodního toku Klanečnice. Součásti: trvalé porosty. Předmětem ocenění není: oplocení. Účel znaleckého posudku: přímý prodej pozemku pozemková parc. č. 11102 v k. ú. Strání vlastníkům sousedního pozemku pozemková parc. č. 2564/13 v k.ú. Strání. Lhůta pro podání nabídky prostřednictvím „NEN“ je stanovena do 11. 9. 2023, 23:59 hod. Na nabídky podané po tomto termínu nebude brán zřetel. V případě dvou shodných nejnižších nabídek bude dodavatel vybrán automatickým losem v NEN. Lhůta pro zpracování znaleckého posudku činí 30 dnů ode dne akceptace objednávky. Kontaktní osoba: Ing. Ivana Brhelová, tel. 572 523 463, e-mail: ivana.brhelova@uzsvm.cz Místo plnění: Uherské Hradiště Přílohy: viz samostatný soubor Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit bez uvedení důvodů, a to až do doby vystavení písemné objednávky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.09.2023