Veřená zakázka

Znalecký posudek, parc. č. 10465, č. 10489, č. 10531 a č. 13977, k.ú. Strání (OP UH)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Popis plnění: Stanovení ceny v místě a čase obvyklé (případně stanovení tržní hodnoty, pokud nelze cenu v místě a čase obvyklou určit) a stanovení ceny dle cenového předpisu pro prodej formou EAS - pozemek pozemková parc. č. 10465, výměra 576 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, ZPF, pozemek pozemková parc. č. 10489, výměra 1828 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, ZPF, pozemek pozemková parc. č. 10531, výměra 385 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek pozemková parc. č. 13977, výměra 249 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, na listu vlastnictví 60000 pro k. ú. Strání, obec Strání. Pozemky jsou volně přístupné. Součásti: trvalé porosty Účel znaleckého posudku: prodej pozemků pozemková parc. č. 10465, 10489, 10531 a 13977 v k. ú. Strání formou elektronického aukčního systému. Lhůta pro podání nabídky prostřednictvím „NEN“ je stanovena do 14.03.2024, 23:59 hod. Na nabídky podané po tomto termínu nebude brán zřetel. V případě více shodných nabídek bude dodavatel vybrán automatickým losem v NEN. Lhůta pro zpracování znaleckého posudku činí 30 dnů ode dne akceptace objednávky. Kontaktní osoba: Bc. Jana Seďová, tel. 572 523 451, e-mail: jana.sedova@uzsvm.cz. Místo plnění: Uherské Hradiště Přílohy: viz samostatný soubor Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit bez uvedení důvodů, a to až do doby vystavení písemné objednávky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.03.2024