Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Zhotovování stomatologických protetických výrobků v roce 2019


Kategorie

Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Na základě tohoto výběrového řízení bude s vítěznou firmou uzavřena rámcová dohoda, dále jen "dohoda" na rok 2019 na dodávku služby zhotovování stomatologických protetických výrobků. Bude uzavřena na dobu od podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním v registru smluv do 31.12.2019. Předpokládáná výše v součtu měsíčních dílčích plnění na základě výzvy k plnění (objednávky) je do 300.000,- Kč. Tato částka může být však i nižší, bez závazků ji naplnit, bude záviset od konkrétních dílčích plnění na základě skutečné potřeby protetických výrobků. V příloze tohoto výběrového řízení je tabulka s vyjádřením cenového koše požadovaných protetických výrobků, nevyplnění některé položky v tabulce je nedodržení zadaných požadavků. Tabulku vyplňte ve žlutých polích, (současně u položky p. č. 51 doplňte kód kovu a v poznámce název kovu), vytiskněte, podepište, opatřete razítkem dodavatele a vložte jako součást Vaší nabídky. Současně uveďte Vámi navrhovanou procentní slevu z v tabulce neuvedených výrobků nebo materiálu. V tabulce je nastaven výpočet ceny bez DPH (protetické výrobky jsou osvobozeny od DPH, cena konečná zahrnuje i ostatní náklady např. na dopravu, na dodání do míst plnění atp.) Ceny nesmí být vyšší a současně výrazně nižší než je v místě a čase obvyklé a musí být dodrženy po celou dobu trvání "dohody". Tyto ceny budou uvedeny v ceníku stomatologických protetických výrobků, který bude přílohovou součástí rámcové dohody. Stomatologické protetické výrobky, materiál, neuvedené v cenovém koši budou dodavatelem účtovány v ceně platného ceníku dodavatele s procentním vyjádřením slevy. Součástí zadávací dokumentace je návrh "dohody", který vyplňte (vyplňte žlutá pole), vytiskněte, podepište, opatřete otiskem svého razítka a ve skenu vložte do Vaší nabídky. Takto nevyplněný a nepodepsaný návrh "dohody" dodavatelem je nesplnění zadání VZ. Zadavatel si vyhrazuje provádět formální úpravy "dohody" do jejího konečného znění před potvrzením oběma stranami. Součástí Vaší nabídky je doložení požadovaných základních kvalifikačních předpokladů - kvalifikace dle § 74 odst. 1, písm. a) až e) ZZVZ - možný vzor uveden v příloze (čestné prohlášení) této VZMR a sken či kopii platného výpisu z Rejstříku trestů nebo sken či kopii platného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách, oba dokumenty ne starší než 3 měsíce. Dále součástí Vaší nabídky je doložení požadovaných profesních předpokladů dle § 77 odst. 1 ZZVZ - ověřený platný výpis z obchodního rejstříku (sken či kopie) pokud je dodavatel v něm zapsán, či platný výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán a doložení dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - platný doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ ve formě ověřené kopie či skenu. Bez těchto dokumentů je nabídka nepřijatelná. Požadavky na zhotovení konkrétních výrobků budou prováděny formou samostatných písemných žádanek. Místem plnění je: stomatologické pracoviště CZdrS, Letecká 3135/1, budova č. 11, místnost č. 14, Letecká kasárna, 796 01 Prostějov /// stomatologické pracoviště CZdrS, Libušina 606/113, budova č. 6, místnost č. 126, kasárna CO, 779 00 Olomouc - Chválkovice v pracovních dnech v době od 07:00 do 15:00 hodin po celou dobu trvání "dohody". Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena za dodržení všech podmínek zadání VZMR. Vítězná firma musí mít na daňovém portálu ministerstva financí zveřejněný platný bankovní účet, na který bude prováděna bezhotovostní platba. Kontaktní osoby: kpt. MDDr. Ing. Klajblová, tel. 973 411 641 /// MUDr. Dvořák, tel. 973 404 013 /// Ing. Novotný, tel. 973 403 055 /// p. Žabková, tel. 973 403 056, mobil 702 011 452.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 15.02.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.