Veřená zakázka

Zásada – obnova stavební a technologické části vodojemu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Liberecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45232153-9 - Stavební práce na výstavbě vodojemů,
45262600-7 - Různé specializované stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s obnovou stavební a technologické části stávajícího vodojemu pro městys Zásada dle projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby. Stavba se nachází v extravilánu městysu Zásada na pozemku parc. č. st. 435 v k.ú. Zásada [791059].

Úpravna vody Zásada je v současné době v provozu, avšak kvůli stavu technologického vybavení nedosahuje požadovaných hodnot pitné vody dle vyhlášky 252/2004. Je to především způsobeno havarijním stavem regulačního systému odkyselovacích filtrů. Veškeré strojní vybavení se nachází za hranicí své životnosti. Navrhované úpravy úpravny vody Zásada jsou plánovány jako obnova stávající technologie s přidáním moderních prvků v odvětví úpravy vody a navazující stavební úpravy. Návrhová kapacita úpravny je 3,5 litru za vteřinu Návrh technologického řešení rámcově vychází z ustanovení ČSN 75 5201 Navrhování úpraven pitné vody, z výsledků analytického vyhodnocení kontrolních vzorků podzemních vod a z požadavků na denní výkon úpravárenského zařízení nad 250 m3. Stávající objekt VDJ se skládá z podzemní a nadzemní části. V podzemní části jsou umístěny 2 ks akumulačních kruhových nádrží o celkovém objemu 250 m³ a manipulační komora. V nadzemní části o dvou podlažích je umístěna technologie.
Podzemní část – akumulační nádrže
Jedná se o dvě kruhové nádrže ze železobetonu tl. stěn cca 300 mm o průměru 7650 mm. Akumulační prostor každé z nádrže je cca 125 m³. Do akumulačního prostoru je nátok gravitačním potrubím DN 100, které je vyvedeno nad maximální hladinu. Akumulační nádrž je zastropena železobetonovým stropem tl. 300 mm, ve kterém je přístupový otvor cca 1600x950 mm. Z přístupového otvoru vede přístupový ocelový žebřík.
Podzemní část – manipulační komora
Jedná se o obdélnou komoru ze železobetonu tl. stěn cca 500 mm a vnitřních rozměrech 5300x4270 mm. Manipulační komora má výšku cca 3250 mm a je opatřena sběrnou odtokovou jímkou 900x900 mm. Manipulační komora je zastropena železobetonovým trámovým stropem tl. 150 mm, ve kterém se nachází přístupový otvor cca 850x550 mm. Z přístupového otvoru vede přístupový ocelový žebřík. Ve stropě je dále světlík ze skleněných tvárnic o rozměrech 900x1800 mm.
Nadzemní část – 1.NP
Svislé nosné konstrukce - obvodové zdivo v tloušťce 500 mm je provedeno částečně z CPP a z betonu. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovým trámovým stropem tl. 200 mm. V této části se nachází hlavní vstup do objektu a veškeré technologické zařízení. Dále se zde nachází ocelové schodiště pro přístup do 2.NP a 4ks odkyselovacích filtrů.
Nadzemní část – 2.NP
Svislé nosné konstrukce - obvodové zdivo v tloušťce 500 mm je provedeno z CPP. Stropní konstrukce je tvořena konstrukcí krovu s prkenným podbitím. Předpokládá se dřevěná konstrukce krovu s krytinou z asfaltových pásů. V této části se nachází vedlejší vstup do objektu. Ve 2.NP jsou osazeny stojany ručního kola pro ovládání šoupat technologie 1.NP. Dále je zde přístup k otevřeným nádržím odkyselovacích filtrů.

Další a konkrétní specifikace akumulačních nádrží, manipulačních komor a dalších stavebních prací a dodávek dle specifikace v souhrnné technické zprávě a dalších přílohách projektové dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.05.2024