Veřená zakázka

Založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice I. a II.

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
77300000-3 - Zahradnické služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice, které je vnitřně rozděleno na dvě části I. a II., které mají samostatné projektové dokumentace a výkazy výměr. Veřejná zakázka však není rozdělena na části, předmětem zakázky je provedení všech služeb, prací a dodávek nezbytných ke splnění obou částí projektu jako celku. Dodavatelé tak své nabídky podávají k plnění předmětu zakázky jako celku, členěného na dva objekty.

Předmět části projektu založení skladebných částí ÚSES v k. ú. Šardice I.
Předmětem objektu I. je realizace 3 biokoridorů místního územního systému ekologické stability, které jsou vymezeny pozemkovými úpravami v k. ú. Šardice na parcelách č. 8770, 6774, 6823, (všechny ve vlastnictví Obce Šardice). Biokoridory budou realizovány na dílčích lokalitách (BK1, BK5, BK7) v k. ú. Šardice, aktuálně převážně orná půda, zčásti sukcesní plochy s TTP nebo náletovými dřevinami.

Předmět části projektu založení skladebných částí ÚSES v k. ú. Šardice II.
Předmětem objektu II. je realizace 2 interakčních prvků místního územního systému ekologické stability, které jsou vymezeny pozemkovými úpravami v k. ú. Šardice na parcelách č. 8169 a 5390 (obě ve vlastnictví Obce Šardice). Dílčí lokality (IP2 a IP5) v k. ú. Šardice, aktuálně převážně orná půda, zčásti sukcesní plochy s TTP nebo náletovými dřevinami.
Předmětem veřejné zakázky je 5 stavebních objektů
- Biokoridor BK1,
- Biokoridor BK5
- Biokoridor BK7
- Interakční prvek IP2
- Interakční prvek IP5
a dále:
- zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení,
- provedení 5 leté následná péče (3 roky jsou hrazeny prostřednictvím poskytovatele dotace, 4-5 rok z prostředků zadavatele),
- jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod., budou-li potřeba.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.04.2021