Veřená zakázka

Zabezpečení služby VISK 6 Digitalizace rukopisů: Historie a vojenství v dobových písemnostech

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72310000-1 - Zpracování dat
Popis:

Předmětem veřejné zakázky nazvané „Digitalizace rukopisů VISK 6: Historie a vojenství v dobových písemnostech“ je nákup služby – digitalizace rukopisů Knihovny Vojenského historického ústavu Praha (dále jen Knihovny VHÚ Praha) v souladu s parametry programu VISK 6 v termínu zhotovení do 12. listopadu 2021. Zhotovitel nenabude ke skenovaným dokumentům a k vytvořeným datům žádná práva. Předpokládaný objem zakázky je 5 579 stran v 28 dokumentech do formátu A2. K této nabídce podávané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu musí být připojena a vyplněna příloha „Návrh Smlouvy o dílo“, včetně její přílohy č. 2 „Závazná cenová nabídka“. Dále vyžadujeme úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění účastníka zadávacího řízení proti škodám nejméně na částku 10 mil. v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, pokrývající případné škody na majetku zadavatele, způsobené odcizením, nebo poškozením digitalizovaných periodik a monografií nebo čestné prohlášení, že v případě získání zakázky předloží kopii pojistné smlouvy před podpisem originálu Smlouvy o dílo. Poddodavatelé z členských zemí EU nejsou vyloučeni. Věci určené k plnění předmětu veřejné zakázky - filmové materiály jsou sbírkovými předměty ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel neumožňuje při plnění zakázky vývoz sbírkových předmětů do zahraničí, protože není vydáno povolení Ministerstva kultury pro vývoz sbírkových předmětů do zahraničí (§11, zák. 122/2000). Vyžadujeme povinnou účast na informační schůzce za účelem prohlédnutí dokumentů určených k digitalizaci před podáním cenové nabídky. Informační schůzka se uskuteční po dobu zadávací lhůty pro podání nabídek, tj. v termínu od 6.5.2021 do 18.5.2021 po předchozím telefonickém dohovoru s Mgr. Zdeňkem Munzarem, mobil: +420 731 578 677, telefon: +420 973 215 938, e-mail: knihovna@vhu.cz. Místo konání: Vojenské technické muzeum Lešany, Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice (GPS: 49.8551675N, 14.5439044E). Nabídky účastníků zadávacího řízení, kteří se nezúčastní povinné informační schůzky, nebudou hodnoceny! Faktura – daňový doklad bude uhrazen do 30 dnů ode dne jeho doručení. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu – daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře – daňovém dokladu je musí vyznačit. Zhotovitel je povinen fakturu - daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jeho opětovného doručení objednateli. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Kontrola úplnosti provedené služby bude provedena na místě plnění při převzetí služby. Nabízená cena je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy do místa plnění dle čl. V odst. 5.2 návrhu smlouvy a je neměnná po celou dobu trvání smluvního vztahu. Požadavky na kvalifikaci - výpis z obchodního rejstříku (nebo ŽR, SKD, SCD) - pojištění do výše 10 mil. Kč pokrývající případné škody na majetku zadavatele, způsobené odcizením, nebo poškozením digitalizovaných rukopisů, - reference (jaké a kolik) 3 obdobné zakázky (digitalizace rukopisů dle standardů VISK 6, každá v minimální výši 300.000,- Kč a úspěšné zajištění jejich zpřístupnění v systému Manuscriptorium), které uchazeč plnil v uplynulých pěti letech (duben 2016 až duben 2021), - písemné vyjádření správce systému Manuscriptorium o kompatibilitě dat a metadat na základě předchozích úspěšně realizovaných a zpřístupněných zakázek v rámci projektu VISK Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí dodavatel doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Účastník zadávacího řízení musí ve smyslu předmětu zakázky disponovat vhodným technickým zařízením pro digitalizaci a konverzi dokumentů. Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč souhlasí s obchodními podmínkami v návrhu smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí účastník vrátit zpět jako přílohu. Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 návrhu smlouvy o dílo „Závazná cenová nabídka“, kterou účastník vyplní, podepíše a vrátí zpět jako přílohu své nabídky. V případě, že nabídková cena bude podepsána jinou osobou než statutárním orgánem účastníka, musí být součástí nabídky písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem účastníka. Všechny položky musí být oceněny nenulovou položkou. Tato příloha je povinná. Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! Při zadání části nebo celé veřejné zakázky poddodavateli je účastník povinen uvést jako přílohu identifikační údaje tohoto poddodavatele včetně jeho požadovaných příslušných oprávnění a písemného závazku mezi účastníkem o veřejnou zakázku a poddodavatelem v požadovaném rozsahu veřejné zakázky nebo čestné prohlášení účastníka, že v případě vítězné nabídky uzavře s poddodavatelem písemný závazek (např. smlouvu) a jeho kopii zašle zadavateli před uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a účastníkem. V případě nedoložení výše uvedených dokumentů bude nabídka účastníka z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vymezuje právo určit vítěze v souladu se zadávacími podmínkami a po vyhodnocení rizik spojených s plněním smluvního vztahu. Dále si zadavatel vymezuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek a zrušit zadávací postup bez uvedení důvodů až do uzavření smluvního vztahu. Zadavatel neposkytuje náhrady nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím postupu. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami 3 pracovní dny, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky lhůtu 3 pracovní dny, která se počítá ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Ostatní podmínky výslovně neupravené v zadání výběrového řízení, se řídí VOP MO verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Vysvětlení zadávací dokumentace Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; • vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; • neuzavřít smlouvu s dodavatelem; • odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil; Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2021