Veřená zakázka

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II – jazykové vzdělávání

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80000000-4 - Vzdělávání a školení
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby poskytované za účelem dalšího vzdělávání zaměstnanců firem začleněných
v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností
a kompetencí.
Zadavatel předpokládá realizaci vzdělávacích kurzů o počtu maximálně 12 osob a min. 6 osob na jednom kurzu. Celkem se předpokládá zapojení až 800 zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Vysočina. Jde o zaměstnance pracujících, jak v technických oborech, tak i v administrativních pozicích.

Jako jednotka byla zvolena účast zaměstnance na dalším vzdělávání (vzdělávacím kurzu) v délce 60 minut. Uváděné počty osob a obsah vzdělávacích kurzů jsou předpokládané. Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.).

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit, do kterých podává nabídku. Zajištěním školících aktivit se rozumí:
a. příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
b. odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
c. součinnost dodavatele při zajištění vhodných školících prostor zadavatelem (prostory bude zajišťovat na vlastní náklady zadavatel),
d. poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů s nutností dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost, zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit studijní materiály na svých webových stránkách pro další využití,
e. tisk a distribuci materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace), sylaby a prezentace lze tisknout černobíle na papír, který je šetrný k životnímu prostředí (recyklovaný papír),
f. zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň tří fotografií z každého kurzu,
g. zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
h. zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál),
i. veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.).

Rozsah požadovaných vzdělávacích kurzů:
Název aktivity - Počet dnů kurzu - počet hodin/kurz/den - Počet vyučovacích hodin celkem
Jazykové vzdělávání - 1 775 - 2 - 3 550

Cílem aktivity Jazykové vzdělávání je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti jazykového vzdělávání. Aktivita Jazykové vzdělávání zahrnuje kurzy zaměřené na jakékoli jazykové vzdělávání (včetně vzdělávání týkajícího se českého jazyka).

Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb a to jak formou firemních tak otevřených kurzů. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky. Harmonogram (plán aktivit) jednotlivých kurzů bude dodavatelem navržen a přizpůsoben dle potřeb zadavatele v součinnosti se zadavatelem.

Přehled vzdělávacích kurzů zahrnutých v aktivitě Jazykové vzdělávání

Za celý kurz je považována výuka maximálně v rozsahu 78 hodin v jednom roce (myšleno vždy 12 po sobě jdoucích měsíců od zahájení realizace projektu).

Orientační obsah vzdělávacích kurzů „Jazykové vzdělávání“
Název (zaměření kurzu)
Anglický jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1 dle (SERR)
Anglický jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2
Anglický jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1
Obchodní angličtina – základní kurz, vstupní úroveň A2
Obchodní angličtina – pokročilý, vstupní úroveň B1
Německý jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1
Německý jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2
Německý jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1
Obchodní němčina – základní kurz, vstupní úroveň A2
Obchodní němčina – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1
Ruský jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1
Ruský jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2
Ruský jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1
Obchodní ruština – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A2
Obchodní ruština – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1
Francouzský jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1
Francouzský jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2
Francouzský jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1
Obchodní francouzština – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A2
Obchodní francouzština – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

Povinnou součástí nabídky bude Čestné prohlášení, kterým účastník prohlásí, že jím nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele na předmět plnění uvedené v bodu 5. zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje čestné prohlášení jako přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.08.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.09.2022