Veřená zakázka

Vzdělávání OHK Jablonec nad Nisou

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80400000-8 - Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
Popis:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích aktivit v oblastech měkkých a manažerských dovedností, v oblasti účetní, ekonomické a právní kurzy v maximálním rozsahu 11 520 osobohodin výuky Rozpis jednotlivých vzdělávacích aktivit je uvedený v příloze č.4 této výzvy. Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech členů zadavatele (Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou), případně po dohodě k tomu pronajatých prostorech, které zajistí dodavatel. V případě, že budou kurzy realizovány mimo prostory členů OHK v Jablonci nad Nisou, zajistí tyto prostory dodavatel. Realizace probíhá formou kurzů připravených na míru. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby. Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek: - Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály. - Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele. Zadavatel oznámí požadavek na realizaci daného kurzu objednávkou emailem 14 dnů před vlastní realizací, kde specifikuje: Místo realizace, termíny realizace, téma daného kurzu, počet účastníků, případně další bližší specifikaci a požadavky. - U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů. - Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu. - Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů. - Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 2, včetně pauzy na oběd vždy u daného kurzu před vlastní realizací. - Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12, minimální 5 osob. - Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost. - Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.04.2024